Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 14.12.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívDOMKA - Združenie saleziánskej mládeže


Všeobecné informácie


Deti a mládež sú najcitlivejšou časťou ľudskej spoločnosti. Sú jej nádejou. V detstve, ale najmä v období dospievania, sa rozhoduje o celom ďalšom živote mladého človeka. Uchrániť mládež od mravnej i sociálnej biedy a pomôcť jej dôstojne sa zaradiť do života, to bol ideál, ktorému zasvätil celý svoj život i dielo taliansky katolícky kňaz sv. Ján Bosco (1815-1888), turínsky apoštol chudobnej a opustenej mládeže, ktorého všetci poznali a poznajú pod jednoduchým menom Don Bosco. On založil rozsiahle dielo pre jej záchranu, z ktorého v dnešnej dobe vyrástlo i "naše" Združenie saleziánskej mládeže - DOMKA, pretože naše deti i mládež sú v nej skutočne DOMA čiže detskou rečou povedané DOMKA.

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže je dobrovoľné občianske združenie, nezávislé od politických strán, ktoré združuje mladých ľudí do 30 rokov, a ktoré participuje na medzinárodnom saleziánskom mládežníckom hnutí. Hlavným cieľom združenia je rozvíjanie osobnosti pre ich rast a sebarealizáciu v prospech ostatných. Združenie sa takto snaží podieľať na ich výchove v čestných a statočných občanov, čím sa snaží vytvárať predpoklady potrebné pre budovanie stabilných mladých rodín. Združenie úzko spolupracuje s katolíckou rehoľou Saleziáni Dona Bosca a stotožňuje sa s jej cieľom vychovávať z mladých ľudí statočných a dobrých kresťanov v duchu kresťanských zásad a noriem. Na Slovensku bolo Združenie saleziánskej mládeže založené v roku 1991 v Košiciach.


Základné informácie o stredisku Lisková

U nás v Liskovej bola DOMKA založená 31. januára 1997 na sviatok zakladateľa Saleziánskej rehoľnej kongregácie a nášho patróna sv. Jána Bosca. Domka vznikla na podnet dvoch obetavých ľudí - manželov, saleziánskych spolupracovníkov - RNDr. Jaroslava a Ľudmily Timkovcov. Domka u nás v Liskovej po svojom vzniku patrila do strediska Ružomberok, ale 15. júna 1999 sme sa osamostatnili.


Prvým predsedom sa stal Ján Mišata (1999-2001), po ňom nastúpil Miloš Lesák (do roku 2004), tretím predsedom bol Jaroslav Timko ml. (2004-2010) a od 31.1.2010 je predsedom Marián Žúbor. Významným podielom k aktivite Domky prispievajú najmä členovia strediskovej rady. Vyslúžilými a zároveň zaslúžilými členmi strediskovej rady sú: Miroslav Božek, Marek Daňo, Miloš Lesák, Erika Horvátová, Roman Kubala, Bibiána Kľačková, Monika Kubiková, Ján Nemček, Anna Kočibalová, Zuzana Demková, Peter Saro, Júlia Sarová, Katarína Kubalová, Ján Mišata a Mária Lesáková.

Aktuálne Domku spravuje 9-členný výbor: predseda Marián Žúbor, podpredseda Ivana Barteková, ekonóm Jaroslav Timko st., Jaroslav Timko ml., Zuzana Némethová, Štefan Timko, Marián Žúbor, Zuzana Adamčiaková, Rastislav Hradský a Zuzana Mrvová.

Členská základňa
Od osamostatnenia nášho strediska počet členov rástol až do roku 2001, kedy dosiahol maximum – 155 členov. V ďalších rokoch počet členov postupne klesal. V roku 2009 sme mali 100 členov.

Činnosť liskovskej Domky


V školskom roku 2009/10 máme 5 pravidelných týždenných stretiek pre deti vo veku ZŠ, a pravidelné mesačné animátorské stretko. Celkovo máme tento rok 12 animátorov. V rámci Domky funguje aj detský a mládežnícky spevokol.

V stredisku máme od marca 2004 aj Ružencová ružu, do ktorej je zapojených 20 domkárov, prevažne mladých.

Okrem pravidelných aktivít ročne uskutočníme aj cca. 40 ďalších podujatí, ktoré spadajú do troch oblastí:

- oblasť duchovno vzdelávacia
- oblasť kultúrno – spoločenská
- oblasť športová


V duchovno-vzdelávacej oblasti k najkrajším akciám patria oslavy liturgických sviatkov, školenia animátorov, Cesta svetla, koledovania s deťmi - Dobrá novina, besedy o misiách, Jasličková pobožnosť, či zapojenie sa detí a mládeže do deviatnika Svätá Rodina hľadá nocľah.

V kultúrno-spoločenskej oblasti je to letný tábor, tancovačky, výročná konferencia, Bodka za prázdninami, víkendové pobyty, tvorivé dielne, filmové večery, rôzne posedenia, brigády pri skrášľovaní obce, kostola, kaplniek a krížovej cesty.

Zo športovej oblasti je to zimná olympiáda, hokejbalový turnaj, cyklistický deň, miništrantský futbalový turnaj, turistické výlety, športový deň, šarkaniáda, kalčetové turnaje, či pravidelné akcie v telocvični v zimnom období.

U väčšiny ľudí má DOMKA veľmi dobré meno. Sme jedinou organizáciou v našej obci, ktorá sa pravidelne venuje deťom a mládeži. Veľmi dobre spolupracujeme s miestnym kňazom vdp. Ing. Mgr. Stanislavom Culkom i vedením obce, ktorí nás stále podporujú pri našich podujatiach, za čo im aj touto formou čo srdečne ďakujeme.


31. januára 2010 sme oslávili 13 rokov od vzniku Domky. Naša DOMKA teda už 14-ty rok vyvíja bohatú a pestrú činnosť medzi deťmi a mládežou v našej obci a farnosti. Našu činnosť máme pravidelne vedenú a dokumentovanú formou príspevkov v našej kronike (prvých 10 rokov) i na našej webstránke. Od roku 2003 vydávame aj časopis Liskovský domkár (k 31.12.2009 vyšlo už 17 čísel časopisu).

Poslanie Domky

Sme si vedomí svojho poslania medzi mládežou, veď aj napriek tomu, že sa nám za 13 rokov podarilo uskutočniť značný kus práce na tomto poli, je potrebné pokračovať v začatom diele a vychovávať nových nasledovníkov, ktorí nás raz nahradia, lebo detí a mládeže bez správnych hodnôt a zmyslu života je v dnešnej dobe stále viac a viac.

Preto vždy s láskou a srdečne s otvorenou náručou privítame medzi sebou každého mladého človeka, ktorý chce niečo urobiť pre svoje okolie, svojich kamarátov i pre seba. Akákoľvek pomoc pri záchrane mládeže i tá najnepatrnejšia, nebude zabudnutá, lebo Pán Ježiš povedal:

" ... čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste to urobili ..." ( Mt 25,40).
Kontakt

Adresa : Lisková 35, 03481 Lisková
Okr : Ružomberok
IČO : 36148415
DIČ : 2021530951
email: liskova@domka.sk

web: www.domkaliskova.sk

Predseda: Žúbor Marián, Lisková 713, tel.: 0902 200 088
Podpredseda: Barteková Ivana, Lisková 680

autor : Jaroslav Timko ml.
dátum vloženia : 19.03.2010
počet prístupov: 6413späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®