Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 22.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívKronika obce Lisková - rok 2005


Kultúrne, spoločenské a športové podujatia.


 • 28.1. sa uskutočnil III. Reprezentačný ples Slovenského červeného kríža, na pozvánky sa ho zúčastnilo 230 hostí, súčasťou bol kultúrny program a tombola.

 • 5.2. sa uskutočnil VI. Reprezentačný ples Poľovníckeho združenia, na pozvánky sa ho zúčastnilo 220 hostí, kultúrny program a tombola.

 • 12.2. Lyžiarsky oddiel OŠK usporiadal pri lyžiarskom vleku v Turíku preteky na snowboardoch.

 • 19.2. tiež lyžiarsky oddiel usporiadal VI. ročník Veľkej ceny Vrchštálu – lyžiar-sku súťaž pre rôzne kategórie od najmenších po najstarších, na záver vyhodno-tenie najlepších z každej kategórie.

 • 27.3. Miestna organizácia SNS usporiadala Veľkonočnú diskozábavu spojenú s koncertom skupiny Ploštín Punk, zúčastnilo sa jej asi 200 ľudí.

 • 30.4. mládežníci z obce stavali pred materskou školou máj – pre zachovanie starých ľudových tradícií.

 • 4.5. pri príležitosti osláv 60. výročia Dňa víťazstva sa pri pomníku padlých uskutočnil pietny akt položenia venca spojený so slávnostným príhovorom sta-rostu obce Jána Lauku. Osláv sa zúčastnili členovia miestnej organizácie SZPB, pracovníci obecného úradu, učitelia a žiaci základnej školy a občania obce. Tradične poriadaný Beh oslobodenia sa pre nepriaznivé počasie neuskutočnil, preložil sa na iný termín.

 • 15.5. sa vo vyzdobenej sále kultúrneho domu uskutočnila slávnosť pri príležitosti Dňa matiek. Kultúrny program pod vedením svojich pani učiteliek pripravili deti z materskej a žiaci základnej školy (asi 120 vystupujúcich). Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Ján Lauko. Všetkým ženám v sále deti podarovali vymaľované papierové srdiečko. Pri vchode bola inštalovaná výstavka prác výtvarného krúžku pri ZŠ spojená s predajom.

 • 3.6. na Deň detí mali žiaci základnej a materskej školy rôzne športové hry. Po nich sa uskutočnil 9. ročník Behu oslobodenia za účasti detí z materskej a žiakov základnej školy. Bežalo sa ako tradične podľa jednotlivých kategórií chlapci a dievčatá zvlášť, víťazi boli odmenení vecnými cenami. Počasie prialo a bola to opäť vydarená akcia. Večer sa v školskom areáli uskutočnila diskotéka poriadaná Asociáciou rodičov pri ZŠ.

 • 28.5. firma Demko a MO SNS poriadali majáles pod Jamníkom pre občanov obce. Na začiatku sa poriadali rôzne športové súťaže pre deti rozdelené do kategórií podľa veku. Víťazi z každej kategórie boli ocenení, všetky deti dostá-vali džúsy a čokolády. Súťaže poriadali členky oddielu RTVŠ pri OŠK.

 • 18.6. a 25.6. sa uskutočnili juniálesy pod Jamníkom poriadané MO SNS pre občanov. Nebola na nich veľká účasť.

 • 13.8. sa uskutočnil už IV.ročník medzinárodného výstupu na Choč pod názvom Memoriál JUDr. Slimáka. Medzi asi 100 účastníkmi okrem občanov našej obce boli hostia z Kanady, Chorvátska, Čiech, Moravy, Bratislavy a iných miest. Výhľad z vrcholu Choča bol krásny do širokého okolia. Po zostupe nadol bolo pripravené posedenie na chate p. Dvorského, kde sa podával guláš a občerstve-nie. Každý účastník výstupu dostal pamätný list a šiltovku. Podujatie poriadal obecný úrad, OŠK a rodina a priatelia JUDr.Slimáka.

 • 20.8. členovia Jednoty dôchodcov v spolupráci s obecným úradom poriadali pre občanov obce športovo-zábavné trojgeneračné stretnutie - starí rodičia, rodičia a deti v areáli Športklubu. Po rôznych súťažiach a hrách bolo pripravené občerstvenie, guláš a posedenie pri hudbe.

 • 24.8. sa pri príležitosti 61.výročia Slovenského národného povstania uskutočnil pietny akt položenia venca k pomníku padlých za účasti členov MO SZPB, pracovníkov obecného úradu a občanov obce. K tejto príležitosti bola vysielaná aj rozhlasová relácia.

 • 17.9. na štadióne OŠK Kynologické kluby Lisková v spolupráci s Ružomber-kom usporiadali oblastnú výstavu nemeckých ovčiakov. Hodnotila sa stavba tela a celkový výzor 97 vystavovaných psov z celého Slovenska, víťazi boli ocenení.

 • 28.10. bolo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej stolnotenisovej haly (nová podlaha, omaľovanie, nové osvetlenie, vybudovanie nového vchodu od kultúr- neho domu, zriadenie kuchynky, sociálnych zariadení a skladových priestorov).

 • 25.11. sa v sále kultúrneho domu uskutočnila Katarínska diskozábava, ktorú poriadala MO SNS.

 • 6.12. sa v materskej a základnej škole uskutočnili Mikulášske večierky s odovzdávaním balíčkov, na ktoré prispel aj obecný úrad.

 • 7.12. sa v sále kultúrneho domu uskutočnilo už tradičné posedenie s dôchodcami, ktorí boli na podujatie pozývaní osobnými pozvánkami, celkom 432. Jubilanti(60.,65.,70.,75. a viac roční – celkom 219) dostávali vianočné kolekcie, ostatní dôchodcovia (213) darčekové čokolády. Na úvod sa hosťom prihovoril a za všetko poďakoval starosta obce Ján Lauko. Kultúrny program pripravili deti z materskej a žiaci základnej školy pod vedením svojich pani učiteliek. Bola to zároveň aj vianočná besiedka pre ostatných občanov obce. V zaplnenej sále prevládala krásna predvianočná atmosféra.

 • 26. 12. sa v sále kultúrneho domu konala Štefanská diskozábava poriadaná MO SNS.

 • 31.12. sa v sále kultúrneho domu konala silvestrovská diskozábava poriadaná MO SNS spojená s polnočnými ohňostrojmi a oslavou príchodu nového roka.

Investičná výstavba.


V júli sa v horných triedach základnej školy položila nová podlahová krytina (pracovníci zamestnaní na Aktivačnej činnosti z Úradu práce). Zároveň sa triedy, chodby a dvere do tried vymaľovali.

27.7. sa v materskej škole začala výmena čelných okien za plastové v hodnote 510 tis. Sk, zároveň boli 3 triedy vymaľované, urobila sa úprava vstupu do MŠ a oprava hojdačiek. Na okná sme dostali príspevok od MONDI SCP 400 tis. Sk.
Práce realizovala firma Koplast Ružomberok.
Okná za plastové sa tiež vymenili na budove Športklubu v hodnote 488 tisíc Sk a vykonali sa rôzne udržiavacie práce a opravy.

V októbri bola celková modernizácia obecného úradu – výmena plastových okien, podláh a zariadenia, vymaľovanie interiéru celého úradu. Práce realizovala firma Koplast a LOSS Ružomberok.

Na cintoríne sa urobil nový náter brány a starej márnice.

Počas roka sa uskutočnili opravy a údržba ciest v hodnote 195 tisíc Sk.

V októbri sa začali práce na vybudovaní multifunkčného ihriska v areáli ZŠ: terénne úpravy: odhrnutie zeminy, vyrovnanie podkladu, spevnenie povrchu. Osadili sa dva stĺpy na osvetlenie ihriska, ďalšie dva svetlá sú osadené na telocvični. Taktiež sa prehĺbila studňa a zakúpilo sa čerpadlo. Ihrisko bude slúžiť pre všetkých obyvateľov obce - v zime ako ľadová plocha, cez leto na všetky druhy hier.

V novembri sa v Základnej škole tiež vymenili okná za plastové v jednej triede orientovanej na sever, taktiež sa vymenili dvere v telocvični – vstupné dvere i dvere núdzového východu, ktoré boli vo veľmi zlom stave. Zároveň sa urobil odtok zo zvodov dažďovej vody na telocvični.


Rôzne


 • 9.2. sa Popolcovou stredou začalo pôstne obdobie.

 • 20.3. priletel na komín materskej školy bocian. Mali 3 mláďatá, odleteli koncom augusta. Bociany sú už takpovediac súčasťou obce a každý rok sa z nich tešíme.

 • 25.-28.3. sme slávili Veľkonočné
  sviatky, počasie bolo premenlivé, chladnejšie ale nepršalo.

 • 26.3. bol posun hodín o 1 hodinu dopredu na letný čas.

 • 19.3. lyžiarsky oddiel OŠK ukončil lyžiarsku sezónu v Turíku.

 • V marci bola inštalovaná internetová www stránka o obci Lisková. Uvádza sa v nej poloha obce, počet obyvateľov, vybavenosť obce, práca a služby obecného úradu, základná a materská škola, ubytovanie, družobná spolupráca, činnosť spoločenských organizácií a združení, šport, prírodné pamiatky, zaujímavosti, život v obci počas roka a rôzne iné. Údaje v stránke sa pravidelne aktualizujú.
  Adresa schránky: www.liskova.sk
  E – mailová adresa: ouliskova@stonline.sk

 • Pohreb pápeža Jána Pavla II.:
  2.4. vo veku 84 rokov zomrel svätý otec pápež Ján Pavol II (vlastným menom Karol Wojtyla, narodil sa 18.5.1920 vo Wadoviciach v Poľsku). Vo funkcii pápeža pôsobil 27 rokov (od roku 1978) ako prvý Slovan a smútil za ním celý svet. Počas svojho pôsobenia usiloval o zmierenie národov, o ekumenizmus, o šírenie slobody na celom svete. Navštívil množstvo krajín (Slovensko 3x), uctili si ho najvyšší predstavitelia skoro celého sveta za šírenie dobra, lásky, vzájomného porozumenia. Pohrebu sa 8.4. zúčastnilo okrem prezidentov, členov kráľovských rodín, premiérov a iných významných osobností verejného i cirkevného života aj niekoľko sto tisíc ľudí priamo v Ríme.
  Novým pápežom sa stal Joseph Ratzinger – nemecký kardinál a blízky poradca zosnulého pápeža, ktorý prijal meno Benedikt XVI. Narodil sa 16.4.1927 v Bavorskom mestečku Marktl-am-Inn.

 • 22.4. základná škola poriadala zber papiera a železného šrotu.

 • 8.5. vo vyzdobenom kostole pri slávnostnej sv. omši prijalo I. sväté prijímanie 11 dievčat a 10 chlapcov.

 • 26.5. na sviatok Božieho tela po slávnostnej večernej svätej omši išla obcou procesia: miništranti niesli cirkevnú a obecnú zástavu, požiarnici požiarnícku zástavu, ďalej išiel kňaz pod baldachýnom a sprievod občanov. Zastavili sa pri 4 oltárikoch: pri cintoríne, pri fare, pri obecnom úrade a pred domom p. L.Demku. Vyzdobené boli nielen oltáriky, ale aj celá obec.

 • 27.5. obecný úrad poriadal zber elektronického šrotu a textilu po obci. Zbierali ho pracovníci zamestnaní na Aktivačných prácach (nezamestnaní občania evidovaní na Úrade práce).

 • 30.6. sa skončil na základnej škole školský rok, večer poriadala Asociácia rodičov diskotéku v telocvični ZŠ za účasti asi 100 detí a mládeže.

 • 6.8. (sobota) sme v obci slávili odpustovú slávnosť, slávnostná sv. omša bola o 10 hodine za účasti viacerých kňazov z okolia.

 • 16.8. starosta obce Ján Lauko za účasti hlavného kontrolóra obce Ing. F.Piroha a pána farára Mgr.,Ing. S.Culku prijal na obecnom úrade p. Jozefa Čapčíka pri príležitosti jeho životného jubilea 85.rokov. Pán Čapčík 56 rokov pracoval ako obecný kronikár, 38 rokov bol spravodajcom Štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, členom poľovníckeho združenia. Dodnes je dlhoročným predsedom Miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovní-kov. K životnému jubileu mu všetci srdečne poblahoželali, poďakovali za prácu vykonávanú pre obec a do ďalších rokov popriali veľa zdravia a šťastia v kruhu rodiny.

 • 5.9. sa v základnej a materskej škole začal nový školský rok. Do základnej školy nastúpilo 202 žiakov, z toho 20 do prvej triedy, do materskej školy nastúpilo 55 detí vo veku od 2 do 7 rokov v 3 triedach (z toho jedna trieda len dopoludnia).

 • 1.novembra na Dušičky hrala na cintoríne hudba na podfarbenie atmosféry, teplé slnečné počasie. Večer od sviečok začal obhárať hlavný kríž (pred sviatkom bol vymaľovaný), občania ho museli uhasiť a obecný úrad dať nanovo premaľovať.

 • V noci z 25. na 26. novembra bol vandalmi vyvalený kríž za obcou smerom na Liptovskú Teplú. Nový drevený kríž zhotovil p. J. Čončol, Umučenie premaľoval p. M. Mihaľov, osadený je do betónu bližšie k obci a posvätený miestnym kňazom S.Culkom.

 • 26.11. sa uskutočnili voľby poslancov a predsedov Vyšších územných celkov, v našej obci sme volili do Žilinského samosprávneho kraja, účasť bola 13,9% oprávnených voličov. Žiaden kandidát na predsedu nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, preto sa 10.12. uskutočnilo druhé kolo volieb, ktorého sa zúčastnilo 4,47% oprávnených voličov. Predsedom Žilinského VÚC sa stal Ing. Juraj Blanár. Volebné miestnosti boli v základnej škole.

 • Výkyvy počasia:
  Do 17.3. sa držal sneh (viac než pol metra), ktorý napadol od začiatku roka, po 2 daždivých dňoch sa skoro celý stopil.
  Celý júl bolo chladné, sychravé daždivé počasie až na pár teplých dní koncom mesiaca. August bol podobný, len posledný týždeň bolo teplo a slnečno.
  Jeseň bola suchá a slnečná. 17.12. začalo husto snežiť a primŕzať.

 • 22.12. v DKD prestali vydávať obedy pre zamestnancov PD, dôchodcov a ostatných občanov, nakoľko vedúca DKD nastúpila na dôchodok a zatiaľ nie je v kuchyni náhrada za ňu a za kuchárky.

 • Ukončený bol projekt ROEP – Register obnovy evidencie pozemkov.
  Smerný územný plán obce je v poslednom štádiu návrhu. Predpokladané ukon-čenie je do konca roka 2005. Zároveň s návrhom obec požiadala o vypracovanie zóny pre investičnú bytovú výstavbu v lokalite Vyšné Záhumnie.

 • Obec dala vypracovať projekt na prebudovanie námestia, na chodníky smerom na Liptovskú Teplú a smerom ku cintorínu a taktiež projekt na oplotenie cintorína.

 • Veľa úsilia sme vyvinuli na všetkých dotknutých inštitúciách, ale aj prostred-níctvom tlače, aby bola zrekonštruovaná cesta II. triedy 018104 od Váhu k hlavnej ceste. V mesiaci november Slovenská správa ciest uskutočnila 1 etapu rekonštrukcie - gréderom zbrúsili časť asfaltu a dali nový asfaltový koberec, takže cesta je už hotová. Taktiež osadili smerové koly a odkopali zeminu, aby mala voda kde odtekať. Namaľované budú vodiace pásy, aby kamióny nešli až na kraj a nepoškodili okraje cesty.
  Ďalšia etapa – rozšírenie o odbočovacie pruhy a osvetlenie by sa mala usku-točniť na budúci rok.
  Zároveň sme opakovane žiadali dotknuté orgány aj o zákaz prejazdu nákladných automobilov na vozovke č. III/018105, ktorá ide popod Mních z Likavky do Liskovej. Naše žiadosti boli zamietnuté. Následne sme žiadali o obmedzenie tonáže nákladných automobilov a zníženie povolenej rýchlosti cez obec na 40 km/hod. Táto žiadosť je v štádiu jednania.

 • Na základe našich opakovaných žiadostí bol osadený zosilňovač signálu mobilnej siete Orange na streche Družstevného kultúrneho domu.

 • Obec poskytuje Opatrovateľskú službu pre 10 občanov obce. V prípade záujmu o opatrovateľskú službu sa občania môžu informovať na Obecnom úrade v Liskovej.

 • Od roku 2003 v zmysle zákona môžeme poskytovať príspevok na obed pre dôchodcom len v tom prípade, že ich príjem je nižší ako sociálne minimum. Pri prestavbe školskej jedálne v Materskej škole sme plánovali, že bude poskytovať finančne dostupné stravovanie aj pre ostatných dôchodcov. Požiadali sme o súhlas Regionálnu hygienickú správu v Liptovskom Mikuláši, ktorá nám žiadosť zamietla.

 • V roku 2005 a aj v roku 2006 sme v rozpočte obce naplánovali finančné prostriedky na dovybavenie kuchyne, aby sme splnili podmienky nielen na stravovanie žiakov, ale aj podmienky, ktoré sa vyžadujú, aby sa mohli stravovať aj dôchodcovia.

 • Od začiatku roka v obci na verejnoprospešných prácach pracovalo 25 nezamest-naných občanov evidovaných na úrade práce a vykonávali v obci nasledovnú činnosť: celoročná údržba okolia obce, chodníkov a ciest, pomoc pri zberoch druhotných surovín a zber odpadov, výsadba stromkov v areáli Športklubu a na bývalej skládke TKO, vyprázdňovanie a čistenie budovy bývalých Drobných prevádzok, kosenie a úprava ihrísk, osadenie lavičiek na detskom ihrisku, práce pri príprave multifunkčného ihriska v školskom areáli, natieranie stĺpov miestne-ho rozhlasu, búracie, murárske a čistiace práce v stolnotenisovej hale, čistenie interiéru kostola, výkopové práce pri múre kostola, natieranie dverí v ZŠ, maliarske a čistiace práce v triedach a skladoch MŠ, údržba Domu smútku a počas celého roka poskytovanie sociálnych služieb občanom.

 • Podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení bola uzatvorená zmluva medzi Občianskym združením Ochrana ovzdušia Dolný Liptov a Mondi Business Paper SCP, a.s. za účelom trvalého, preukázateľného a kontrolovateľného skvalitnenia životného prostredia v regióne. Za týmto účelom sa vybudovali stacionárne monitorovacie stanice na meranie a zobrazenie aktuálnych hodnôt koncentrácií organosírnych znečisťujúcich látok v ovzduší. Jedna z týchto staníc je v záhrade obecného úradu Lisková s časovým intervalom 1 hodina a 24 hodín a údaje sa spracovávajú v databáze OÚ ŽP Ružomberok. Pri 30 dňovej nefunkčnosti stanice Mondi SCP zaplatí obci 20 000,-Sk za každý ďalší deň nefunkčnosti.


Družobné stretnutia


 • 25.-26.1.prišla do obce družobná návšteva zástupcov miest Kravaře a Wožniki na spoločné prerokovanie plánov kultúrno-spoločenských podujatí. V rámci pobytu navštívili aj závod MONDI SCP Ružomberok s odborným výkladom o technológii výroby papiera.
 • 15.-17.9. do našej obce prišla družobná návšteva z Kravař – asi 30 pracovníkov mestského úradu a zamestnancov mesta. Ubytovaní boli v Ivachnovej na Lazoch. V piatok spolu s pracovníkmi obecného úradu išli na turistický výlet na Smrekovicu a do Trlenskej doliny. Poobede sa na občerstvenie podával guláš pri spoločnom posedení. V sobotu prijatie na obecnom úrade spojené s pohostením, prehliadka kostola v Martinčeku s výhľadom zo stráne do okolia.


Z činnosti spoločenských organizácií a združení

V obci pracujú nasledovné spoločenské organizácie a združenia: Obecný športový klub – prezidentom je p.Milan Vihara, klub má 8 oddielov, Slovenský zväz záhradkárov – predseda p. Jaroslav Dvorský, Červený kríž – predsedníčka p.Irena Praženicová, Jednota dôchodcov – predsedníčka p. Elena Lukáčová, Združenie saleziánskej mládeže – predseda Jaroslav Timko ml., Zväz postihnu- tých civilizačnými chorobami – predseda p. Jozef Dvorský, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – predseda p. Jozef Čapčík, Poľovnícke združenie – predseda RSDr. Ján Kerdík, Zväz rybárov – predseda Ing. Jozef Mrva.


Domka – združenie saleziánskej mládeže

Prvou väčšou akciou Domky bol IV.Domkársky ples, ktorý sa uskutočnil 22.1. v sále DKD. Pozvanie prijalo asi 120 ľudí, ktorí sa zabavili pri živej hudbe i na bohatom programe, ktorý sa niesol v indiánskom duchu.
30.1. pripravili pre liskovské deti s podporou obecného úradu zimnú olympiádu na Stráni. Na asi 30 detí čakali 4 súťažné disciplíny na snehu a sladké odmeny.
Ďalšou väčšou akciou bol v marci Deň spoločenských hier v klubovni Domky. 25 detí si zahralo rôzne známe i menej známe spoločenské hry a tiež si zasúťažili za sladké odmeny.
V rámci jarnej brigády dávali do poriadku okolie kaplnky pri kameňolome (pohrabali lístie, pozametali chodník, vyzbierali odpadky).
9.4. s podporou obecného úradu pripravili pre chlapcov Hokejbalový turnaj. 30 chlapcov sa rozdelilo do 4 družstiev a súťažilo o celkové víťazstvo v turnaji.
16.4. zorganizovali poznávací výlet do Betliara a Ochtinskej aragonitovej jaskyne. 45 účastníkov si prezrelo aragonitovú výzdobu jaskyne zapísanej do prírodného dedičstva UNESCO i všetky krásy a zaujímavosti kaštieľa.
7.mája sa s podporou obecného úradu uskutočnila už druhá orientačno – vedomostná súťaž Poklad Liskovej, ktorá prilákala 30 súťažiacich. Dvojice súťažiacich mali nájsť odfotené miesta a zozbierať časti citátu „Čítanie je to isté pre myseľ, ako cvičenie pre telo“. Okrem toho mali zistiť čo najviac odpovedí na zadané otázky. Odmenou bol sladký poklad a tí najlepší si odniesli aj vecné ceny.
1.7. sa 46 domkárov vybralo na 6-dňový letný tábor na chatu Skalka na Maline Brde. Tábor sa niesol v izraelitskom duchu (účastníci boli rozdelení do 3 chlapčenských a 3 dievčenských izraelských kmeňov) a jeho hlavnou témou bola myšlienka „Zlo sa premáha dobrom“. Náplňou tábora bolo množstvo súťaží, divadla, tvorivých aktivít, výlet do Hrabova a blízky vrch Sidorovo (1099 m) a mnoho iných zaujímavých aktivít.
20.8. uskutočnili turistický výlet do Veľkej Fatry s podporou obecného úradu. 28 nadšencov prírody si za krásneho letného počasia vychutnalo krásy prírody na trase z Liptovských Revúc okolo Čierneho kameňa na Ploskú (1532 m) a Borišov (1509 m).
Koniec prázdnin (29.-31.8.) Domka liskovským deťom spestrila Megatrojbodkou. Začalo sa bicyklodňom – súťažami na bicykli na asfaltovom ihrisku. Na druhý deň sa účastníci rozdelení do súťažných družstiev pokúsili splniť 30 úloh za tri hodiny. No a na tretí deň sa všetci vybrali pod horu na spoločnú opekačku. Akcie sa s podporou obecného úradu zúčastnilo 30 – 50 detí.
10.9. sa skupina domkárov vybrala na pútnické miesto Staré Hory. Po modlitbe sv. ruženca a sv. omši pripravili pre všetkých zúčastnených stanoviskové indiánske hry na miestnom futbalovom ihrisku.
III. ročník Miništrantského futbalového turnaja sa uskutočnil 1.10. na pomocnom futbalovom ihrisku OŠK. Okrem 3 domácich družstiev pozvanie prijali aj po dve družstvá z Ružomberka, Kalamien a Lúčok. Putovný pohár získali miništranti z farského kostola Ružomberok, liskovčania obsadili 2.miesto v kategórii starších, resp. 2. a 3.miesto v kategórii mladších.
15.10. uskutočnili jesennú brigádu. Dobrovoľníci z radov miništrantov drôtenými kefami vyčistili múr okolo kostola a vo farskej záhrade pozbierali ovocie.
16.10. sa s podporou obecného úradu uskutočnila tradičná šarkaniáda na kopci pri vodojeme. Deti mali možnosť vyrobiť si deň predtým vlastných šarkanov v klubovni Domky a druhý deň ich vyskúšať. Napriek slabému vetru väčšina šarkanov vzlietla a tak sa mohol hodnotiť okrem najkrajšieho šarkana aj najvyššie lietajúci.
Jesenné prázdniny spestrili deťom športovým dňom v telocvični ZŠ i na asfaltovej ploche pred ňou. 30 detí rozdelených v šiestich družstvách súťažilo v ringu, špeciálnej vybíjanej i v triafaní tenisovou raketou na cieľ. Všetky družstvá boli podľa poradia odmenené.
13.11. pripravili v DKD tradičnú tancovačku. Niesla sa v duchu „Kto spieva, dvakrát sa modlí“. Nechýbali na nej tímové aj individuálne súťaže, veľa zábavy, tanca i krátky program – vystúpenie dievčat so „superstárovskou“ pesničkou Kým vieš snívať. Podujatie bolo s podporou obecného úradu.
Na motívy televíznej súťažnej relácie Hodina pravdy sa 18.12. uskutočnila v klubovni Domky liskovská Hodina pravdy. 16 vylosovaní záujemcovia už týždeň predtým dostali súťažné úlohy, ktoré mali bezchybne splniť a tak získať vybranú odmenu. Súťažné úlohy, ako napr. odhadnúť čas bez hodiniek, skákať na švihadle, podľa výroku spoznať autora a iné splnili takmer všetci a mohli sa tešiť zo zaslúžených odmien.
Poslednými veľkými akciami Domky boli Jasličková pobožnosť, na ktorej spevom, básničkami a scénkami deti oslávili príchod narodeného Ježiška. Dobrá novina – koledovanie detí po domácnostiach sa uskutočnila 26.decembra.
49 koledníkov rozdelených do 5 skupiniek navštívilo s koledníckym programom asi 100 domácností a vyzbieralo 32.882,-Sk na pomoc deťom v Južnom Sudáne.


Základná škola

Základná škola v tomto roku evidovala 202 žiakov v ročníkoch 1 – 9, 22 pedagogických a 14 nepedagogických pracovníkov. Žiaci sa zapájali do rôznych aktivít v rámci týchto záujmových krúžkov: historický(vedie ho Mgr.Rastislav Malachovský), stolnotenisový (Jana Hlivová), strelecký (Richard Bendis), Lego dacta (Mgr.Dana Kulichová a Mgr.Vladimíra Kudlová), jazdecký (Milan Kuba-la), šikovné ruky (Ing.Renata Galanová), muzikálový (Mgr.Jana Forgáčová), šachový (Ladislav Demko), poľovnícky (František Plšičík), kynologický (Jozef Bukový), minifutbal (Roman Kubala), anglický jazyk (Mgr.Lívia Salvová).
Okrem mimoškolských aktivít žiaci reprezentovali školu aj na rôznych okres- ných a krajských súťažiach, kde dosahovali veľmi dobré výsledky a umiestnenia. V okresných súťažiach sa umiestňovali na prvých troch miestach, v krajských súťažiach do 10. miesta. Boli to: matematická olympiáda, geografická olympiáda, chemická olympiáda, matematická Pytagoriáda, gymnastický štvorboj, ľahká atletika, „Ružomberská latka“, halový futbal, plávanie, streľba zo vzduchovky, hliadky mladých zdravotníkov, súťaž „Slávik Slovenska“ (3.miesto). V súťaži „Škola roka“ získali 3. miesto. 2x vydali školský časopis Školáčik, do ktorého zábavnou formou prispievajú žiaci svojimi príspevkami na rôzne témy. Žiaci pod vedením svojich pedagógov pripravujú kultúrne programy na Deň matiek, Posedenie s dôchodcami a tiež pripravujú Vianočnú besiedku pre občanov obce. Tieto programy sú pestré, zaujímavé a na veľmi dobrej umeleckej úrovni. Škola tiež pravidelne poriada zbery papiera, železného šrotu a tetrapakov. V rámci brannej výchovy a civilnej ochrany poriadajú branné cvičenia v prírode, Mikulášske večierky, v spolupráci s Asociáciou rodičov diskotéky v areáli školy alebo v sále kultúrneho domu.

Matrika.

Počet obyvateľov k 1.1.2005: 2118
Počet narodený detí: 21 z toho chlapcov: 13 dievčat: 8
Počet zomrelých: 12 z toho mužov: 7 žien: 5
Počet obyvateľov k 31.12.2005: 2121


autor : zdroj - kronika obce Lisková
dátum vloženia : 24.05.2006
počet prístupov: 6486


späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®