Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 22.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívVerejný hovor s občanmi

fotografie

17. októbra 2007 sa v kaviarni Družstevného kultúrneho domu Lisková uskutočnil verejný hovor s občanmi. Prejednávala sa na ňom problematika výkupu pozemkov na Vyšnom Záhumní.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23.4.2007 uznesením č. 28 súhlasilo s vypracovaním geometrického plánu na pozemky na individuálnu bytovú výstavbu (ďalej len IBV) a následne bola uzatvorená dohoda s p. Blaženou Mihulcovou, ktorá sa zaoberá výkupom pozemkov. P. Mihulcová podľa listov vlastníctva zisťovala majiteľov pozemkov, pre ktorých následne vypracovala návrh na dobrovoľný odpredaj časti pozemku pod miestnu komunikáciu.

Podľa slov Ing. Pavla Benču, pracovníka stavebného úradu v obci sa IBV pripravovala už dlhšiu dobu. Je časťou Územného plánu obce Lisková schváleného v júni 2006. V záujme toho, aby vybavovanie bolo čo najjednoduchšie a najrýchlejšie, bez osobitného vybavovania Územného rozhodnutia pri povoľovaní jednotlivých stavieb, obec požiadala o vypracovanie Urbanistickej štúdie zóny Vyšné Záhumnie firmu GOČ. Táto ho spracovala v takom duchu, aby sa E -parcely dali použiť na reálne vysporiadanie pozemkov. Boli vytvorené stavebné pozemky, ktoré budú vedené v registri C Katastra nehnuteľností a ich hranice budú totožné s niektorými hranicami pozemkov vedených v registri E Katastra nehnuteľností. V zóne sa navrhuje postaviť 31 samostatne stojacich rodinných domov. Podmienkou výstavby sú rodinné domy s 1 nadzemným podlažím zastrešené sedlovou strechou s obytným podkrovím, môžu byť podpivničené.
Už je vypracovaný geometrický plán na miestnu komunikáciu, ktorá bude mať šírku 6 m a na chodník široký 1,5 m. Celková dĺžka komunikácie je 486 m.
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov sa začalo, obec aj týmto vyzýva vlastníkov na dobrovoľný odpredaj za cenu určenú znaleckým posudkom, ktorý vypracoval znalec Ing. Peter Caban. Keďže sa jedná o verejnoprospešnú stavbu, je možné v zmysle stavebného zákona uplatniť inštitút vyvlastnenia v prípade, že nedôjde k dohode medzi obcou a vlastníkmi pozemkov.
Ďalej bude potrebné vyňatie pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Musíme požiadať Obvodný pozemkový úrad v Ružomberku o súhlas so zámerom (o zameranie, určenie bonity pôdy atď.) a v časti extravilánu o vyňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, k čomu obec v súčasnosti pripravuje podklady, okrem iného aj geometrický plán.
Povolenie na miestnu komunikáciu a chodník bude vydávať špeciálny stavebný úrad, tým je v súčasnosti obce Lisková. Na vydanie stavebného povolenia bude potrebná projektová dokumentácia, vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, preukázané vlastníctvo a vyjadrenia správcov pozemných vedení.
Starosta obce podal žiadosť na Vodárenskú spoločnosť a.s. Ružomberok o zahrnutie rozšírenia verejného vodovodu a splaškovej kanalizácie do plánu akcií na rok 2008 a zabezpečenie projektovej dokumentácie a potrebných dokladov pre podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Povolenie na výstavbu vodovodu a kanalizácie bude vydávať Obvodný úrad Životného prostredia Ružomberok – Štátna vodná správa a správa verejných vodovodov. Rovnako starosta obce dal žiadosť aj na Stredoslovenskú energetiku a.s. Žilina na zahrnutie do plánu investičných akcií na rok 2008 na akciu: Preložka časti vysokého napätia a trafostanice a rozšírenie verejného rozvodu vysokého napätia v časti Vyšné Záhumnie.

Na verejnom hovore sa prítomným občanom predostrela táto problematika, boli oboznámení s vykonanými krokmi. Vo videoprojekcii bola premietnutá celková situácia pozemkov podľa urbanistickej štúdie, ďalej mohli občania vidieť plán komunikácie s inžinierskymi sieťami a v závere vizualizáciu, ako by nová ulica, resp. nová zástavba mohla vyzerať. Verejný hovor viedol starosta obce Ján Lauko. Okrem občanov obce (asi 50) sa ho zúčastnili zástupca starostu p. P. Kubala, hlavný kontrolór obce Ing. F. Piroh, Ing. P. Benčo, p. B. Mihulcová, poslanci obecného zastupiteľstva a pracovníčky obecného úradu.


autor : Edita Forgáčová
dátum vloženia : 23.10.2007
počet prístupov: 4221


Fotografie
klikni pre zväčšenie


Legenda ku plánom.

klikni pre zväčšenie


Parcely.

klikni pre zväčšenie


Parcely aj s pôdorysom domčekov.

klikni pre zväčšenie


Vizualizácia 1.

klikni pre zväčšenie


Vizualizácia 2.

klikni pre zväčšenie


Vizualizácia 3.

klikni pre zväčšenie


Vizualizácia 4.

klikni pre zväčšenie


Vizualizácia 5.

klikni pre zväčšenie


Vizualizácia 6.

klikni pre zväčšenie


Vizualizácia 7.späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®