Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 23.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívFunkcia a zoznam členov jednotlivých komisií pri OZ Lisková

Komisie obecného zastupiteľstva sú fakultatívne orgány samosprávy obce, ktoré pomáhajú plniť jej úlohy.
Komisie zriaďuje obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších obyvateľov obce.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE KOMISIÍ:

Komisie obecného zastupiteľstva majú poradnú, iniciatívnu a kontrolnú funkciu. V oblastiach, pre ktoré boli ustanovené, vypracovávajú stanoviská a iniciatívne návrhy k najdôležitejším rozhodnutiam obecného zastupiteľstva.
Komisie nemajú samostatné rozhodovacie kompetencie.


 • poradná funkcia

  Komisie obecného zastupiteľstva v rámci poradnej funkcie na úsekoch pre ktoré boli zriadené:

  • vypracovávajú stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v obci,
  • vypracovávajú stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce.


 • iniciatívna funkcia

  Komisie obecného zastupiteľstva v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch pre ktoré boli zriadené:

  • vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obce na rokovanie obecného zastupiteľstva,
  • predkladajú iniciatívne návrhy a podnety obecnej rade, ktorá je povinná sa nimi zaoberať,
  • predkladajú iniciatívne návrhy a podnety obecnému úradu, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledku riešenia.


 • kontrolná funkcia

  Komisie obecného zastupiteľstva v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadenié:

  • kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
  • dozerajú na celkovú činnosť obecného úradu v rámci svojej pôsobnosti,
  • kontrolujú, ako sa vykonávajú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov obce,
  • dozerajú na hospodárenie s majetkom obce a s majetkom štátu ponechaným obci na dočasné hospodárenie, na investičnú a podnikateľskú činnosť obce,
  • dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia obce.

Obecná rada a komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Liskovej na volebné obdobie rokov 2007-2010


autor : OU Lisková
dátum vloženia : 25.05.2007
počet prístupov: 3124


späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®