Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 19.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Lisková na I. polrok 2011

OBEC LISKOVÁ
Obecný úrad Lisková
- hlavný kontrolór –

V Liskovej dňa 2.1.2011
Vyvesené na úradnej tabuli


Obecné zastupiteľstvo
L i s k o v á
–––––––––––––––––––


Obsah: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Lisková na I. polrok 2011


Predkladá: Ing.Ferdinand Piroh

Na základe: Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo
I. s c h v a ľ u j e
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lisková na I. polrok 2011

II. p o v e r u j e
hlavného kontrolóra vykonaním následných finančných kontrol podľa predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti v súľade s § 12 ods. 2
zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.


PLÁN KONTRÓLNEJ ČINNOSTI
hlavného kontrolóra obce Lisková na obdobie: I.polrok 2011

Zameranie kontrólnej činnosti:

1. Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov ku dňu vykonania účtovnej závierky za rok 2010
T: január 2011

2. Mesačná kontróla správnosti učtovných operácií vrátane pokladničných operácií -kontrola príjmových a výdavkových dokladov-
T: pravidelne každý mesiac

3. Vypracovanie záverečnej „Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010“
T: február 2011

4. Vypracovanie odborného stanoviska HK k záverečnému účtu obce za rok 2010
T: marec/apríl 2011

5. Námatková kontrola výberu daní a miestnych poplatkov za odvoz komunálneho odpadu
T: apríl a jún 2011

6. Inventúra zostatku finančných prostriedkov v pokladni obce a pokladni Základnej školy k 31.3.2011 a k 30.6.2011

7. Priebežná kontrola čerpania rozpočtových položiek v nadväznosti na Zásady hospodárenia s majetkom obce.
T: marec , jún 2011

8. Kontrola plnenia jednotlivých ustanovení VZN č. 2 /2010 o dani z nehnuteľností
T: máj 2011

9. Kontrola správnosti a opodstatnosti čerpania finančných prostriedkov poskytnutých z dotácií štátu pre Základnú školu v obci.
T: máj 2011

10. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva
T: pravidelne na každom zasadnutí OZ

11. Plnenie ďalších úloh v súľade s § 18 f, odsek 1, písmeno h, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

V Liskovej 16. decembra 2010

autor : Ing. Ferdinand Piroh - hlavný
dátum vloženia : 03.01.2011
počet prístupov: 1686späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®