Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 19.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívZ dejín Liskovskej farnosti v 2O.storočí.

Pôvodný kostol v Liskovej bol postavený niekedy po r.156O. bol to gotický kostol. Rozšírený a opravený bol podľa kánonickej vizitácie r.1825. Tento kostol však pre veľký počet veriacich nestačil a okrem toho sa nachádzal v dezolátnom stave. Dospelo to až do takej miery, že v roku 1927 po predbežnom komisionálnom jednaní na čele s okresným lekárom Dr. Bezděkom došlo k jeho úradnému zatvoreniu. Preto sa museli bohoslužby konať buď v škole, alebo na cintoríne, kde ľudia sedeli na laviciach okolo kaplnky, alebo na hroboch. Zatvorený kostol čím ďalej, tým viac pustol. Strecha bola zlá, na steny tieklo a bola obava, že sa zrúti. Preto sa musel z úradného príkazu v roku 1934 zbúrať. Zostala stáť len veža ako staviteľská pamiatka.
Zatvorenie a zbúranie kostola súrilo začať so stavbou nového kostola. Na komisionálnom jednaní dňa 27.marca 1935 sa jednalo o vydaní stavebného povolenia, ktoré konečne vydal Okresný úrad v Ružomberku dňa 3.apríla 1935 na projekt vypracovaný architektom Jindřichom Mergancom z Bratislavy. Na stavebné práce sa podujala firma Ondrej Janček z Ružomberka. S prácami sa za veľkej radosti veriacich začalo okolo 15.októbra 1935. Po zimnom prerušení prác sa na stavbe pokračovalo od konca apríla 1936. Základný kameň kostola posvätil dňa 3.mája 1936 vdp.Michal Bačík, okresný dekan, farár na Lúčkach.
Žiaľ, posvätenia základného kameňa, ako aj posviacky nového kostola sa nedožil vdp. dekan Martin Pazúrik, ktorý sa najväčšou mierou zaslúžil o postavenie nového kostola.
Vdp. Martin Pazúrik už za svojho pôsobenia v Stankovanoch postavil nový kostol v r. 19OO-l9O2. Ako dekan dolnoliptovského dištriktu prišiel do Liskovej v r. l9O7. Roku 1922 odišiel na štyri roky do Kanady, odkiaľ sa vrátil späť do Liskovej. Za jeho účinkovania sa postavila nová poschodová budova školy s bytmi pre učiteľov. Čakala ho však ešte náročnejšia úloha: postaviť nový kostol.
Vdp. dekan Martin Pazúrik zomrel v čase stavby nového kostola 16. marca 1936 po operácii v nemocnici v Prešove. Za veľkej účasti veriacich i kňazov ho pochoval dňa 2O.marca 1936 osv. pán prelát Andrej Hlinka. Jeho hrob je pri hlavnom kríži na obecnom cintoríne.
Po smrti vdp. dekana Martina Pazúrika bol menovaný za dočasného správcu farnosti jeho synovec vdp. Martin Pazúrik ml. Za jeho pôsobenia bol 3.mája 1936 posvätený základný kameň.
Dňa 16.augusta 1936 bol menovaný za farára v Liskovej vdp. Eduard Bugár, ktorému na uvítanie dočasný administrátor dp. Martin Pazúrik ml. pripomenul, aká práca ho čaká : pokračovanie v stavbe kostola, zadováženie vnútorného zariadenia, finančné zabezpečenie stavby, atď. Pri nástupe vdp.Eduarda Bugára sa na novom kostole kládla strecha. Stavba rýchlo napredovala, vďaka obetavosti farníkov a tak nastal pre celú katolícku cirkevnú obec v Liskovej vzácny a nezabudnuteľný deň - 15.november 1936, keď sa konala posviacka nového rímskokatolíckeho kostola Premenenia Pána v Liskovej. Dedina sa obliekla do sviatočného šatu, celá bola vyzdobená. Túžby liskovcov, ktoré za dlhých 9 rokov sa niesli na trón Velebnosti, sa naplnili. Počas týchto rokov sa tlačili v malých miestnostiach školy, podobne ako prví kresťania v katakombách.
Na posviacke nového kostola sa zúčastnili mnohí hostia zďaleka, ako aj z blízkeho okolia. Kostol mal byť 15.novembra 1936 konsekrovaný spišským biskupom J.E. Jánom Vojtašákom, ktorý sa však nemohol zúčastniť pre súrne záležitosti, a preto vymenoval osv. protonotára Andreja Hlinku, aby kostol posvätil. Za krásneho jesenného počasia a veľkej účasti ľudu a kňazov, ako aj zástupcov patróna (Panstvo a riaditeľstvo Štátnych lesov v Liptovskom Hrádku) obrad požehnania nového kostola z poverenia J.E. otca biskupa Jána Vojtašáka vykonal ružomberský farár prelát Andrej Hlinka.
Celkový náklad na stavbu kostola dosiahol 637.669,6O Sk. Z toho uhradil patrón 278.569,60 Sk, na cirkevnú obec pripadlo 359.1OO,- Sk. Okrem toho bolo treba uhradiť náklady na vnútorné zariadenie vo výške 137.O2O,95 Sk. Z toho vnútorného zariadenia najväčšiu položku tvorila úhrada nového organu, ktorý dodala firma Rieger z Krnova dňa 1.marca 1937 za 64.000,- Sk a za lavice, ktoré vyrobil stolársky majster Vojtech Trnovský z Ružomberka v spolupráci s Kamilom Turanom. Celkové náklady na stavbu kostola a vnútorné zariadenie činili 774.930,55Sk.
Pán farár Bugár vo svojom vyúčtovaní z 1.septmbra 1939 uvádza nasledovné: Pri svojom príchode do Liskovej dňa 16.augusta 1936 som prevzal 329.538,2O Sk dlžoby, z ktorej s pomocou Božou, veriacich a dobrodincov, zvlášť aj veľkou pomocou už neb. Osv. pána Andreja Hlinku, sa mi podarilo vyplatiť v priebehu troch rokov 28O.298,95 Sk, takže dňa 1.septembra 1939, teda necelé tri roky od posviacky kostola sme mali dlžoby už len 49.239,25 Sk.
Aj dnes patrí úprimná vďaka všetkým, ktorí nás už predišli do večnosti a prispeli finančne, obetami a prácou pri stavbe krásneho moderného Božieho domu v Liskovej. Aj ostatným, ešte žijúcim farníkom, ktorí radi sa obetovali, aby farnosť mala dôstojný stánok Boží a vyhovujúci bohoslužobný priestor, patrí tiež poďakovanie.
Božia dobrota sa všetkým za ich veľkodušnosť odmenila aj tým, že z tohoto nového kostola mohli po primičnej sv.omši odísť do Pánovej vinice štyria rodáci kňazi :

Vdp. KAROL KUBALA,
nar. 19.8.1912, vysvätený 29.6.1939, zomrel 27.1.1968, naposledy bol okresným dekanom v Liptovskom Mikuláši. Je pochovaný na obecnom cintoríne pri hlavnom kríži.

Vdp. HYPOLIT ŠTRBINA,
nar. 12.2.1911, vysvätený 29.6.1939, zomrel 2.11.1992 v Liskovej, kde žil posledných 21 rokov na odpočinku. Pochovaný je na obecnom cintoríne blízko hlavného kríža spolu so svojimi rodičmi.

Vdp. ŠTEFAN PIECKA,
nar. 24.8.1919, vysvätený 19.1.1947, t.č. žije na odpočinku v Charitnom domove pre kňazov v Pezinku.

Vdp. JOZEF PIROH,
nar. 17.6.1945, vysvätený 3.7.1977 v Litomeřiciach, pôsobiaci v Českej republike

Vdp. Mgr. FRANTIŠEK KOČIBAL,
nar. 2.7.1969, vysvätený 19.6.1993, t.č. správca farnosti Liptovský Ján. V našom kostole prijal sviatosť krstu, prijímal i ďalšie sviatosti a dozrel pre kňazské povolanie.


Z našej farnosti nastúpili na cestu nasledovania Boha a blížneho v duchu evanjeliových rád chudoby, čistoty a poslušnosti aj rehoľné sestry v rôznych reholiach, bolo ich 24.

autor : zdroj - Liskovská pamätnica
dátum vloženia : 15.02.2005
počet prístupov: 4253späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®