Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 23.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívHlavný kontrolór

Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

Úlohy kontrolóra:

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obce zo štátneho rozpočtu,
  • kontroluje plnenie VZN vydaných Obcou Lisková,
  • kontroluje dodržiavanie interných smerníc, ktoré upravujú hospodársku a pracovnú činnosť úradu,
  • prešetruje sťažnosti podané na výkon samosprávy a činnosť organizácií zriadených obcou.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.


V Obci Lisková bol vo februári 2003 zvolený za hlavného kontrolóra obce

Ing. Ferdinand Piroh

Je rodákom z Liskovej. Základnú deväťročnú školu skončil v Liskovej. Po jej skončení študoval na Strednej všeobecne–vzdelávacej škole v Ružomberku, kde v roku 1965 zmaturoval.
Vysokoškolské štúdium absolvoval v r. 1965-1970 na Vysokej škole dopravnej v Žiline.
Po jej skončení pracoval až do roku 1998 – celkom 28 rokov v Severoslovenských celulózkach a papierňach v Ružomberku, kde pôsobil v riadiacich funkciách v oblasti dopravy. Okrem technickej stránky sa venoval hlavne ekonomike a dobrým hospodárskym výsledkom z tejto činnosti.
Od r. 1999 pracuje v súkromnej spoločnosti, kde sa opäť zaoberá dopravno-prepravnými činnosťami. Od svojej mladosti jeho záľubou bol šport: futbal, volejbal, lyžovanie, turistika. Týmto záľubám sa venuje aj doteraz. Ako aktívny športovej pokračuje teraz vo funkcionárskej práci v miestnom Obecnom športovom klube Lisková. Pravidelne organizuje a zúčastňuje sa na turistických akciách.
V obci vykonáva v tomto funkčnom období funkciu hlavného kontrolóra obce. Podieľa sa na zveľaďovaní obce.

Ing. Piroh je ženatý a má tri deti.


autor : Jana Tomková
dátum vloženia : 07.07.2005
počet prístupov: 4637späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®