Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 16.09.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívZaloženie odbojárskych organizácií v obci Lisková

Čas neúprosne plynie, od Slovenského národného povstania (SNP), ktoré vypuklo 29. augusta 1944 uplynulo už 62 rokov a v našej vlasti došlo k mnohým štátnym, politickým i hospodárskym zmenám. V plynutí času zostalo už len málo priamych účastníkov Povstania a Československého odboja. Nesmieme na nich zabúdať, ale naopak, zvlášť u mladých ľudí zvečňovať ich zásluhy v odbojovej činnosti. Z našej obce máme niekoľko významných rodákov, ktorí v SNP zastávali významné funkcie:
MUDr. Vavro Šrobár (9.8.1867 - 6.12.1950)
Pre svoju politickú činnosť do roku 1918 bol viackrát väznený. V rokoch 1918 – 1920 zastával funkciu ministra s plnou mocou pre správu Slovenska. V rokoch 1921 – 1922 bol ministrom školstva a národnej osvety, v rokoch 1923 – 1937 pedagógom na UK v Bratislave. Od roku 1937 žil ako dôchodca v Trenčianskych Tepliciach. Po II. svetovej vojne bol v rokoch 1945 – 1946 ministrom financií a v rokoch 1948 – 1950 ministrom pre zjednotenie zákonov. V rokoch 1925 – 1929 bol popredným predstaviteľom Republikánskej strany poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu. Počas II. svetovej vojny sa okolo neho sformovala odbojová skupina pracujúca na pokyn londýnskeho vedenia.. V roku 1946 bol predsedom Strany slobody, v rokoch 1945 – 1950 bol poslancom Národného zhromaždenia. V roku 1945 bol vyznamenaný radom SNP I. triedy a v roku 1969 Radom republiky in memoriam. Zomrel v Olomouci 6.12.1950, pochovaný je v Bratislave. Na jeho rodnom dome je pamätná tabuľa.

Jaroslav Šolc, generál Slovenskej armády in memoriam (1920 – 1985)
Člen hlavného štábu partizánov v SNP, vojenský historik, spisovateľ.

Štefan Demko, nadporučík (17.9.1922 – 19.2.1972)
Ako ranený slovenský vojak prešiel v roku 1943 na stranu Sovietskej armády, po vyliečení absolvoval deštrukčný výcvik v Obarove. Ako člen partizánskej organizátorskej skupiny bol už 25.7.1944 letecky dopravený s partizánskou skupinou npor. A. Veličku do bojov SNP (vysadený boli pri Liptovskej Osade). V povstaní bol zranený a zajatý do koncentračného tábora v Hullbergu-Stallager L 8-10.

Vladimír Švárny, plukovník (1935)
V povstaní bojoval ako letec na slovenských a sovietskych lietadlách a dosahoval hrdinské činy. V Bratislave vykonáva už dlhé roky funkciu predsedu RK ÚRSZPB a predsedu Zväzu letcov v SNP.

Jozef Čapčík, kapitán (16.8.1920)
Na veliteľstve I. československej armády v Banskej Bystrici bol zaradený ako štábny pracovník a kuriér pre veliteľstvo československej armády v ZSSR.

Obec Lisková bola oslobodená 5. apríla 1945 o 7,oo hodine ráno 18. armádou IV. Ukrajinského frontu pod velením generála A.J.Gastiloviča a 4. československou samostatnou brigádou I. československého armádneho zboru.
Po skončení vojny v roku 1945 bola založená novoutvorená odbojárska organizácia Zväz vojakov SNP (SVOJPOV) z účastníkov povstania. V budove školy pri rímsko-katolíckom kostole sa konala ustanovujúca členská schôdza základnej organizácie, ktorá mala 119 členov. Výbor organizácie mal nasledovné zloženie: predseda: Jozef Čapčík, tajomník: Elek Piecka, pokladník: Cyprian Lukač, revízor: Ondrej Kožka, členovia: Cyprian Mišata, Štefan Debnár,, Peter Lauko a iní. Finančné prostriedky na činnosť organizácie sa čerpali z členských príspevkov. Písomné dokumenty z tých čias sú uložené v Liptovskom múzeu v Ružomberku. V roku 1949 sa organizácia premenovala na SĽUB – Sväz ľudových protifašistických bojovníkov a od roku 1957 je to Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.
Na návrh organizácie v roku 1965 miestny národný výbor dal postaviť v strede obce pomník občanom padlých v I. a II. svetovej vojne ( v roku 2002 bol v pôvodnom, trochu zmenšenom tvare prebudovaný pred materskú školu z dôvodu rekonštrukcie križovatky a rozširovaniu cesty). 28.8.1979 bol slávnostne odhalený pomník 23 obetiam zavraždených v II. Svetovej vojne v Miškovej doline v hone Medzi Hrádkami.
V základnej škole bol zriadený „Kútik revolučných tradícií“, ktorý pripomínal vojnové a povstalecké hrdinstvá. Boli na ňom fotografie odbojárov, členov Miestneho revolučného národného výboru a rôzne vojnové dokumenty. V roku 1990 sa „kútik“ zrušil, fotografie a dokumenty boli odovzdané na archiváciu do Múzea SNP v Banskej Bystrici.
V minulosti sa organizácia zaoberala rôznorodou činnosťou, niektorou pokračujú dodnes. Zúčastňujú sa osláv výročí SNP a Dňa víťazstva, pre dospelých a mládež poriadali „Večery otázok a odpovedí“, spolupracovali s miestnymi spoločenskými organizáciami a so základnou a materskou školou, pre žiakov základnej školy v spolupráci s obecným úradom a školou poriadajú zájazdy do Múzea SNP v Banskej Bystrici, prispievajú článkami do odbojárskych časopisov, spolupracujú s oblastným výborom SZPB v Ružomberku
V súčasnosti má Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 16 členov, z toho je len 7 priamych účastníkov SNP, ostatní sú vdovy a príbuzní po padlých.
S úctou a dôstojnosťou spomíname na priamych účastníkov SNP a odboja:
Ondrej Bella, Felix Camber, František Daňo, Štefan Demko, Marcel Dvorský, Ferdinand Dvorský Slimák, Vojtech Frivalský, Eduard Greško, Jozef Grešo, Peter Halaj, Jozef Hančík, Jozef Huntoš, Albín Chovanec, Irena Chovancová, Jozef Ivan, Rehor Jandura, Anton Katrák, František Kohút, Valent Kozaňák, Ondrej Kožka, Marcel Lauko, Cyprian Lauko, František Lukáč, Ján Lukač Nižný, Vladimír Lukáč, Štefan Macko, Fridrich Mrnčo, Michal Multáň, Albín Mišata, Cyprian Mišata, Štefan Muríň, Peter Muríň, Karol Muríň, Jozef Mandák, Ferdinand Macko, František Nemček, Jozef Nemček, Jozef Ondrejka, Vladimír Otiepka, Jozef Pudiš, Štefan Pudiš, Albína Plavecká, Elek Piecka, Jozef Piecka, Peter Račko, Štefan Rezník, Ján Rezník, Oľga Rezníková, Jaroslav Richter, Jindrich Richter, Laurinec Salva, Emil Stehura, Anton Stašák, MUDr. Vavro Šrobár, Jaroslav Šolc, Emil Šolc, Ľudevít Šolc, Anna Šolcová, Viera Šolcová, Ferdinand Štrbina, Laurinc Šrobár, Ján Švidroň, Cyril Šimún, Jozef Tamajka, Adolf Todek, Ján Uhrina, Emil Vrtich, a iní.
Spomíname aj na predsedov a aktívnych funkcionárov organizácie, ktorými boli:
František Daňo, Eduard Greško, Anton Katrák, František Kohút, Emil Stehura a iní.

Vypracoval: Jozef Čapčík, predseda ZO SZPB Lisková


autor : Jozef Čapčík
dátum vloženia : 14.11.2007
počet prístupov: 3234späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®