Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 23.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívKronika obce Lisková - rok 2006

Kultúrno spoločenské a športové podujatia.


 • 15.1. sa uskutočnila zimná olympiáda detí a mládeže za Stráňou – rôzne súťaže detí rozdelených v družstvách na snehu spojené s vyhodnotením. Podujatie usporiadala DOMKA – združenie saleziánskej mládeže s podporou obecného úradu.

 • 21.1. sa uskutočnili Bravčové hody, ktoré poriadal OŠK – stolnotenisový oddiel. Bohatá tombola, občerstvenie, účasť 250 hostí.

 • 27.1. sa uskutočnil IV. Reprezentačný ples Červeného kríža za účasti asi 90 hostí, spolu s večerou a tombolou.

 • 10.2. Asociácia rodičov pri ZŠ usporiadala pre deti a mládež diskotéku v sále kultúrneho domu za účasti asi 150 detí a mládeže.

 • 11.2. Lyžiarsky oddiel OŠK s podporou obecného úradu usporiadal pri lyžiarskom vleku v Turíku za dobrých snehových podmienok medzinárodné snowboardové freestylové preteky, na ktorých sa zúčastnila prevažne mládež. Prvé tri miesta boli ocenené.

 • V dňoch 17.-19.2. sa uskutočnila fašiangová ľudová bursa. V piatok 8 párov krojovaných mládežníkov prešlo so spevom po obci, večer bola tanečná zábava v kultúrnom dome, na ktorú mali ženy vstup zadarmo. V soboru mládenci s ľudovou hudbou chodili po obci a „vykrúcali“ ženy a dievčatá za „odmenu“ – slaninku, vajcia, klobásu, peniaze. Sprevádzali ich aj fašiangové masky – cigánka a medveď, ktorý úspešne ponaháňal deti idúce za nimi. Večer bola opäť tanečná zábava spojená s „vešaním“ bursovníkov a kultúrnym programom. V nedeľu ešte krojovaná skupina išla do kostola a tým sa bursa skončila. Podujatie zastrešovala MO Slovenskej národnej strany.

 • 25.2. sa uskutočnil už VII. ročník Reprezentačného plesu Poľovníckeho združenia za účasti 220 hostí. Usporiadateľ bol Poľovnícke združenie Lisková.

 • 26.3. členky Červeného kríža, Jednoty dôchodcov a Oddielu rekreačnej telesnej výchovy a športu vynášali Murienu, čo je zachovávanie ďalšieho ľudového zvyku. 11 žien v krojoch a 6 „vyberačiek“ so spevom prešli obcou s Murienou, ktorú potom symbolicky hodili do potoka, aby zima odplávala a prišla jar.

 • 29.3. Stolnotenisový oddiel OŠK s podporou obecného úradu usporiadal stolnotenisový turnaj detí a mládeže v stolnotenisovej hale spojený s vyhodnotením umiestnenia jednotlivých hráčov.

 • 29.4. mládežníci, ktorí bursovali pred materskou školou postavili máj, je to ďalší zvyk zachovávania ľudových tradícií.

 • 5.5. sa uskutočnil jubilejný X. ročník Behu oslobodenia. Začiatok bol o 10,oo hodine zhromaždením pretekárov pred obecným úradom, odkiaľ sa spoločne išlo k pomníku padlých položiť veniec pri príležitosti osláv Dňa víťazstva. Potom sa už pokračovalo v preteku, štart a cieľ bol pred obecným úradom, bežalo sa podľa jednotlivých kategórií od najmenších škôlkárov po deviatakov chlapci a dievčatá zvlášť. Prví traja z každej kategórie boli ocenení diplomami a vecnými cenami. Každý škôlkár navyše dostal aj balónik. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie – dobošky a čaj. Celkove sa podujatia poriadaného obecným úradom zúčastnilo asi 260 pretekárov a 30 spoluorganizátorov.

 • 14.5. v sále kultúrneho domu pre všetky mamy, staré mamy pripravil obecný úrad slávnosť Dňa matiek. Po úvodnom príhovore starostu obce Jána Lauku v kultúrnom programe vystupovali deti z materskej a žiaci I. stupňa základnej školy pod vedením svojich pani učiteliek.

 • 1.6. na Medzinárodná deň detí mali deti z materskej školy športové hry na školskom dvore, žiaci základnej školy boli v kine na filmovom predstavení Červená čiapočka.

 • 4.6. sa deti z materskej školy zúčastnili folklórneho festivalu detí materských škôl „Liptovské hrkálky“ s hodnotným a pestrým programom tancov a piesní.

 • 23.-24.6. šachový oddiel OŠK usporiadal mládežnícky šachový turnaj o majstra Liskovej .

 • 29.7. volejbalový oddiel OŠK s podporou obecného úradu usporiadal volejbalový turnaj juniorov na volejbalovom ihrisku OŠK, následne 5.8. usporiadali volejbalový turnaj seniorov.

 • 12.8. sa uskutočnil už V. ročník Memoriálu JUDr. Slimáka – medzinárodný výstup na Choč poriadaný obecným úradom, OŠK a priateľmi dr. Slimáka. Išlo sa z Valaskej Dubovej, kam sa účastníci doviezli autobusmi. Zúčastnilo sa ho asi 100 turistov rôznej vekovej kategórie, okrem iných aj náš rodák – spisovateľ Mgr. Jaroslav Rezník. Každému účastníkovi starosta obce Ján Lauko odovzdal pamätný list, sklenené ťažítko s logom V. ročníka a erbom obce a pre hostí mimo obce aj tričká s logom výstupu. Po zostupe bolo na chate p. Dvorského pripravené občerstvenie – guláš a nápoje. Počasie prialo, bola to vydarená akcia.

 • 16.8. sa uskutočnila vedomostná zábavno – súťažná hra Hľadanie pokladu Liskovej, ktorú s podporou obecného úradu pripravila DOMKA – združenie saleziánskej mládeže. 28 detí súťažilo v dvojčlenných družstvách, odpovedali na otázky zamerané na poznávanie obce a jej histórie. Táto súťaž sa teší veľkej popularite.

 • 19.8. Miestna organizácia Jednoty dôchodcov usporiadala už tradičné Stretnutie 3 generácií (starí rodičia, rodičia, deti) na ihrisku OŠK. Pre všetkých pripravili rôzne športové súťaže, občerstvenie a na záver posedenie pri hudbe.

 • 25.8. sa pri pomníku padlých uskutočnil pietny akt položenia venca pri príležitosti 62. výročia Slovenského národného povstania za účasti pracovníkov obecného úradu, členov MO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a učiteľov základnej školy. Príhovor k výročiu bol vysielaný cez miestny rozhlas. Po oslavách sa v zasadačke obecného úradu uskutočnila členská schôdza miestnej organizácie SZPB.

 • 23.9. za krásneho slnečného počasia
  členovia Poľovníckeho združenia Lisková pripravili v Jamníku pod horou Slávnosť svätého Huberta. Začala sa o 11,oo hodine sprievodom poľovníkov s uloveným jeleňom na obetu patrónovi poľovníctva za doprovodu poľovníckych fanfár a dychovej hudby Supranka, za sprievodom na koči prišiel starosta obce Ján Lauko, pán farár Ing., Mgr. Stanislav Culka a významní pozvaní hostia. Pred pripravené vyzdobené pódium uložili obetného jeleňa, čestnú stráž okolo mala skupina oblečená v dobových krojoch s kušami a starými zbraňami. Pri obetnom stole sa uskutočnila svätá omša. Po nej už boli pre hostí pripravené rôzne ukážky poľovníkov: práca so psom, streľba na terč a iné. Prítomní si mohli vyskúšať streľbu, zasúťažiť si v hode budzogáňom, občerstviť sa pripraveným gulášom a nápojmi.

 • 14.10. DOMKA – združenie saleziánskej mládeže s podporou obecného úradu usporiadali pre deti „šarkaniádu“ - súťaž vlastnoručne, deň vopred, urobených šarkanov.

 • 4.11. sa uskutočnil športový deň pre deti a mládež – rôzne športové súťaže v telocvični základnej školy, ktorý usporiadala DOMKA – združenie saleziánskej mládeže s podporou obecného úradu.

 • 16.11. Asociácia rodičov pri základnej škole usporiadala diskotéku pre deti a mládež v sále kultúrneho domu.

 • 25.11. sa uskutočnila Katarínska tanečná zábava, ktorú v sále kultúrneho domu usporiadal OŠK – stolnotenisový oddiel.

 • 3.12. v obci hosťoval divadelný súbor z Hubovej, ktorý sa našim občanom predstavil hrou Luigiho srdce alebo Poprava tupým mečom. Predstavenie si prišlo pozrieť 80 divákov.

 • 17.12. obecný úrad usporiadal už tradičné posedenie s dôchodcami v sále kultúrneho domu, na ktoré bolo osobnými pozvánkami pozvaných 425 dôchodcov, z toho 201 jubilantov (vek 60., 65., 70., 75. a viac rokov). Pre jubilantov boli pripravené vianočné kolekcie, pre ostatných darčekové čokolády. Po príhovore starostu obce Jána Lauku sa v kultúrnom programe s predvianočnou atmosférou predstavili deti z materskej a žiaci I. stupňa základnej školy pod vedením svojich pani učiteliek.

 • 26.12. miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov usporiadala štefanskú tanečnú zábavu.
  Na koniec roka sa občania mohli zabaviť aj na silvestrovskej tanečnej zábave, ktorú usporiadala miestna Slovenská národná strana.Investičná výstavba.


 • Výstavba námestia

  Na priestranstve pred kultúrnym domom sa začalo s budovaním námestia. V strede sa položila zámková dlažba a osadili trojhranné hodiny s jedným ukazovateľom vonkajšej teploty. Od tohto priestranstva sa viedol chodník až ku obchodu p. Jurgoša. Osadila sa nová autobusová zastávka a vývesné skrinky. Na stavbu sa vynaložili finančné prostriedky vo výške 929 tisíc korún.

 • Dobudovanie viacúčelového športoviska:

  V areáli základnej školy sa vybudovalo viacúčelové športovisko – v letných mesiacoch slúži ako plocha na rôzne loptové hry, v zimných mesiacoch ako klzisko. Z kapitálových výdavkov obce sa na jeho dobudovanie poskytlo 571 tisíc korún, z bežných výdavkov 138 tisíc korún (ohradenie mantinelmi, prehlbovanie a úprava studne a iné).
  Športovisko slúži nielen žiakom základnej školy, ale je otvorené aj v popoludňajších hodinách.

 • Prestavba základnej školy:

  Bývalá trieda a klub detí sa prestaval na zborovňu a riaditeľňu, pristavila sa kancelária pre účtovníčku, prebudovali sa skladové priestory. Zároveň sa vymenili vchodové dvere na budove za plastové, vybudoval sa nový núdzový východ z budovy. Z kapitálových výdavkov sa na prestavbu poskytli finančné prostriedky vo výške 146 tisíc korún, z bežných výdavkov 309 tisíc korún.

  V materskej škole sa vymieňali nevyhovujúce okná v hodnote 113 tisíc korún, v školskej jedálni sa inštalovala vzduchotechnika v hodnote 206 tisíc korún. Na opravu strechy sa poskytli prostriedky vo výške 25 tisíc korún.
  Na cintoríne sa vybudoval ďalší chodník zo zámkovej dlažby od kaplnky smerom k Domu smútku v hodnote 141 tisíc korún.

 • Modernizácia športklubu

  Na modernizáciu Športklubu (plynofikácia a prestavba sociálnych zariadení) sa poskytli finančné prostriedky vo výške 155 tisíc korún.

 • Obecný úrad

  každoročne prispieva finančnými príspevkami aj pre spoločenské organizácie a združenia v obci.

  Obec zakúpila drvič na biologický odpad, ktorý bude slúžiť všetkým občanom. Časť finančných prostriedkov na jeho kúpu sponzorsky poskytla spoločnosť Orange, obec doplatila 79 tisíc korún.


Rôzne. • V dňoch 12.-14.1. pracovníci obecného úradu vykonávali súpis vodnej a hrabavej hydiny, holubov a iného vtáctva – nariadenie regionálnej veterinárnej správy Liptovský Mikuláš ako opatrenie proti vo svete rozšírenej nebezpečnej nákaze – vtáčej chrípke.

 • Od 16.1. sa začal nácvik ľudovej bursy. 8 párov bursovníkov sa učilo pesničky, za richtára si zvolili Petra Lauku, za richtárku Michaelu Matuščínovú.

 • 20.1. sa konala výročná členská schôdza Obecného športového klubu (OŠK), na ktorej sa uskutočnili voľby nového výboru. Za prezidenta OŠK bol zvolený Ján Lauko, za viceprezidenta Pavol Kubala, za hlavného sekretára Pavol Dvorský. Nová správna rada je zložená aj zo zástupcov jednotlivých oddielov.

 • 1.3. sa Popolcovou stredou začalo pôstne obdobie.

 • 8.4. na komín materskej školy prileteli bociany, mali 3 mláďatá, odleteli v polovici augusta.

 • 12.4. žiaci základnej školy poriadali zber papiera a železného šrotu.
  V dňoch 14. -17.4. sme slávili Veľkonočné sviatky.

 • 17.6. sa konali parlamentné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V našej obci najviac hlasov získala strana SMER – sociálna demokracia.

 • 14.9. vo štvrtok v predvečer sviatku Sedembolestnej Panny Márie sa v obci konala veľká cirkevná slávnosť „povýšenia kríža“ na kalvárii na Stráni. Na jednotlivých zastaveniach boli umiestnené obrazy z krížovej cesty, ktoré namaľoval p. Jozef Roštek. Hore pri kaplnke pri novoosadených troch krížoch bol postavený oltár na obrady pri svätej omši, ktorú celebroval Ing., Mgr. Stanislav Culka. O úpravu priestranstva a chodníkov nahor sa postarali pracovníci aktivačnej činnosti (nezamestnaní občania pracujúci pre obec), spolu s nimi pracovníci obecného úradu vyzdobili oltár, kríže, uložili stoličky a lavice na sedenie. Pred oltárom bol obraz ukrižovania Ježiša, ktorý tiež namaľoval p. Jozef Roštek.

 • 1.11. na Dušičky hrala na vyzdobenom cintoríne hudba, chladné, sychravé počasie.

 • Posvätenie zvona:
  Tri zvony boli umiestnené vo veži kostola, ktorá bola v roku 1803 prestavaná a zrekonštruovaná. Najťažší (661 kg) z roku 1786 bol zasvätený sv.Trojici, sv.Jánovi a sv.Pavlovi. Stredný zvon (290,5 kg) bol zasvätený Blahoslavenej Panne Márii. Spolu s najmenším (131,5 kg) je z roku 1808. Jeden zvon sa nachádzal aj v malej veži nad sanktuáriom. Uliali ho v roku 1692 a vážil len 28 kg. Stredný zvon z veže kostola bol zničený a v roku 1923 ho nahradil nový. V súčasnosti bol puknutý, preto pán farár Mgr.,Ing. Stanislav Culka požiadal majstrov zvonárskej dielne rodiny Dytrichovej o posúdenie jeho stavu a návrh na opravu. Keďže sa nedal opraviť, musel odliať nový. Je z bronzu, váži 490 kg a je zasvätený Jánovi Evanjelistovi. Na ďalších dvoch zvonoch bola potrebná výmena sŕdc a ich otočenie, pretože pri bití pôvodné srdcia zvonom poškodili plášť. Náklady na výrobu nového a opravy starých zvonov boli vo výške 500 tisíc Sk, z toho obec poskytla 300 tisíc Sk. Slávnostné posvätenie nového zvona bolo 19.11. Slávnostnú sv.omšu celebroval pomocný biskup mons.Štefan Sečka zo Spišskej kapituly za účasti nášho p.farára Stanislava Culku, našich bývalých p.farárov Rudolfa Vetríka, Vincenta Dorníka a nášho rodáka p.farára Františka Kočibála.

 • 2.12. sa konali voľby poslancov a starostu obce, ktorých sa zúčastnilo 66,65% oprávnených voličov. Za starostu obce bol z troch kandidátov opätovne zvolený Ján Lauko. Za poslancov obecného zastupiteľstva z 22 kandidátov boli zvolení: RNDr. Jaroslav Timko, Ing. Miloš Lesák, Ing. Jozef Murina, PaedDr. Mojmír Šrobár, Pavol Kubala, Jozef Roštek, Stanislav Demko, Oľga Lešková, Vilma Martonová. Novozvolení poslanci na svojom prvom zasadnutí 19.12. za zástupcu starostu obce zvolili p. Pavla Kubalu, hlavný kontrolór obce je Ing. Ferdinand Piroh.

 • Výkyvy počasia:
  Na začiatku roka sneh a chladné počasie, roztopil sa až koncom marca a výrazne sa oteplilo. Od polovice mája do polovice júna chladné, sychravé daždivé počasie s teplotami 5 – 10 stupňov. Celý júl tropické horúčavy, teploty nad 25 – 32 stupňov, sucho bez dažďov. Od začiatku augusta dážď, ochladenie na 15 – 17 stupňov. Jeseň a „babie leto“ bolo slnečné, suché s príjemnými teplotami. 3.11. napadol prvý sneh, po dvoch dňoch ho dážď roztopil. Od polovice novembra oteplenie teploty 8 – 12 stupňov, bez dažďov, polojasno. Na Mikuláša bez snehu s teplotou okolo 8 – 10 stupňov. V decembri mierne počasie bez snehu, teploty 0 – 8 stupňov.

 • Aktivačná činnosti:
  Nezamestnaní 25 občania obce evidovaní na Úrade práce pracovali pre obec formou aktivačnej činnosti a vykonali nasledovné práce:
  úprava a čistenie potokov v obci, kosenie trávy na verejných priestranstvách a na cintoríne, úprava bývalej skládky TKO a jej okolia, úprava verejných priestranstiev, dobudovali viacúčelové ihrisko v areáli základnej školy ( vybudovanie mantinelov a ohradenie ihriska nimi, pomoc pri budovaní osvetlenia, sfunkčnenie studne, rôzne výkopové práce a pod.), pomoc pri budovaní chodníka na cintoríne zo zámkovej dlažby, úprava a kosenie kalvárie na Stráni, pomoc pri budovaní námestia a chodníkov v strede obce, osádzanie nových vývesných skriniek a autobusovej zastávky, stavanie lešenia v kostole pri jeho maľovaní a rôzne iné.


Z činnosti spoločenských organizácií a združení.


V obci aj tento rok pracovali nasledovné organizácie:
Obecný športový klub (má 8 oddielov), DOMKA – združenie saleziánskej mládeže, Jednota dôchodcov Slovenska, Slovenský červený kríž, Slovenský zväz záhradkárov, Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.


 • DOMKA – združenie saleziánskej mládeže.

  Našu aktivitu sme začali 15.1. Zimnou olympiádou, kde sme pripravili 4 súťažné disciplíny so zaujímavými názvami: hádzaná, sibírsky kuriér, polárna výprava a štafeta. Okrem detí sme medzi účastníkmi zaregistrovali aj viacerých rodičov.
  Plesovú sezónu sme obohatili IV.domkárskym plesom 4.2. v kultúrnom dome, jeho nosnou myšlienkou bol citát: „Dopredu sa ide krok za krokom“. Zabávalo sa na ňom asi 120 ľudí.
  22.apríla sme zorganizovali jarnú brigádu pri úprave okolia mariánskej kaplnky. Odmenou pre mladých brigádnikov boli nanuky.
  Novinkou v našej činnosti bola 5. mája akcia „Púšťanie drevených lodičiek“. Deti si najskôr v dielni zhotovili drevenú loďku aj s plachtami a výzdobou podľa vlastnej vôle, no a potom mohli jej funkčnosť otestovať na potoku. Akcia prilákala asi 25 detí.
  12. mája sme usporiadali hokejbalový turnaj. 20 chlapcov sa rozdelilo do 3 družstiev a hrali systémom každý s každým 2x.
  Téma jarnej tancovačky 18.júna bola príznačná – Hurá prázdniny. Naučili sme sa rôzne nové tance, prestávky vyplnil kultúrny program aj s reklamami, nechýbali ani skupinové súťaže.
  Letný tábor sme zorganizovali asi pre 45 účastníkov začiatkom augusta na chate Skalka na Maline Brde. Ústrednou témou boli misie a tak sme sa počas 6 dní pobytu postupne zastavili na každom kontinente. Spoznali sme históriu jeho misijnej činnosti a aktivity a program celého dňa sa niesol v znamení aktuálneho kontinentu. Absolvovali sme aj výlet do Trlenskej doliny a na Biely Potok, tvorivo sme zo zápaliek vyrábali kríže a maľovali na skalky a celý čas súťažili o sladké odmeny.
  III. ročník orientačno – vedomostnej súťaže Poklad Liskovej sa odohral 16.augusta. Pre 22 súťažiacich bola pripravená zaujímavá cesta k jeho nájdeniu, dozvedeli sa napr., kto je najstarším a najmladším občanom, kde je umiestnená kópia najstaršej mapy Liskovej i názvy a umiestnenia ulíc. K pokladu sa opäť dostali všetci, tí najlepší získali i zaujímavé vecné ceny.
  Na záver prázdnin sme pripravili veľkú akciu – 5-bodku za prázdninami: vyskúšali sme výtvarný talent pri kreslení kriedami, dobyli sme vrchol Čebraťa, spoznali sme Levoču a opekali v prírode. Kvôli nepriaznivému počasiu sa neuskutočnil bicyklový výlet na Havránok. O túto akciu bol veľký záujem, veď až 20 detí splnilo kritérium 75% účasti a zúčastnilo sa záverečného zlosovania o hodnotné ceny.


 • Jednota dôchodcov Slovenska (JDS).

  Členská základňa v tomto roku evidovala 130 členov. Výbor organizácie v zložení: E. Lukáčová – predsedníčka, M.Slimák, O.Slimáková, A.Bendisová, A.Pažítková, F.Hradská pripravil pre členov 2 zájazdy do Poľskej republiky, poznávací výlet na Havránok s deťmi a mládežou, športovo – zábavný deň: Tri generácie, rehabilitačný pobyt v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach (zúčastnilo sa ho 25 členov), účasť na Memoriály JUDr. Slimáka – výstup na Choč, účasť na Posedení s dôchodcami poriadaného Obecným úradom, členovia organizácie mohli chodiť plávať do bazénu v kúpeľoch Lúčky (vystriedalo sa 25 členov) a rôzne iné podujatia. Spoločne počas roka navštevovali aj svojich chorých členov ( 21 návštev) a poblahoželali jubilantom.

 • Slovenský zväz záhradkárov (SZZ).

  Základná organizácia má v súčasnosti 48 členov a pracuje pod vedením 11 členného výboru. Na výročnej členskej schôdzi zhodnotili svoju činnosť. V jarnom období sa zaoberajú hlavne orezávaním ovocných stromov a kríkov. V školskom areáli vysadili 10 mladých ovocných stromov, v práci im pomáhali aj žiaci základnej školy. V mesiaci máj vyhlásili celoobecnú súťaž O najkrajšiu záhradku, v júli ju vyhodnotili s nasledovnými výsledkami: 1. miesto: p. Anna Kubalová, č. 687, 2. miesto: p. Vladimír Nemček, č. 570, 3. miesto: p. Otto Brtko, č. 558, 4. miesto: Janka Lauková , č. 690, 5. miesto: p. Mária Kmeťová, č. 508. Víťazi boli obmenení vecnými cenami. V júli vykonali polročné hodnotenie spojené s posedením v prírode a zbieraním liečivých rastlín. Dvaja členovia organizácie – Peter Králik a Peter Štrbina sa starajú o údržbu okolia pamätníka Medzi Hrádkami. V októbri sa 10 občanov obce a aj členov organizácie zúčastnilo výstavy ovocia a zeleniny, na ktorej vystavovali svoje produkty. Cenu uznania získala členka p. Martina Boroňová za vystavovanú tekvicu (váha 44 kg). Na tejto výstave sa členky organizácie p. Martina Boroňová a p. Anna Kubalová zúčastnili aj súťaže v aranžovaní kvetov a obsadili 1. a 2. miesto. Odmenené boli vecnými cenami.

 • Zväz postihnutých civilizačnými chorobami (ZPCCH).

  Činnosť organizácie bola zameraná najmä na spoluprácu s obecným úradom, a to pri úprave priestranstva okolo Pomníka padlých. Ďalej spolupracovali s ostatnými spoločenskými organizáciami, ako napr. s OŠK – zúčastnili sa Memoriálu JUDr. Slimáka – výstup na Choč, so SZZ – pomoc pri ošetrovaní a orezávaní ovocných stromov. Každoročne sa zúčastňujú podujatia 3 generácie poriadaného Jednotou dôchodcov. Hlavným spoločenským podujatím v uplynulom roku bola spoločná akcia poriadaná ZPCCH Likavka, ktorej sa zúčastnilo 15 našich členov a členovia z organizácií Likavka a Ružomberok. Spev, hudba a dobrý guláš vyvolali priaznivý ohlas u všetkých členov so želaním pokračovať v upevňovaní dobrých vzájomných vzťahov aj v budúcnosti. Treba spomenúť aj veľmi záslužnú činnosť niektorých našich členov – darcov krvi, a to p. Kerdíka, Matalu, Matalovej a p. Naništovej. Aj keď väčšina z nás má ťažké zdravotné problémy, môžeme byť ešte užitoční pri skrášľovaní svojho okolia, dobrými radami pre naše deti a vnúčatá, ale aj ostatných spoluobčanov. Navštívili sme aj niektorých našich imobilných členov odkázaných na lôžko, ako napr. Ľudku Mrázikovú, p. Rošteka, p. Lukáčovú.

 • Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB).

  Rok 2006 bol pre organizáciu významný, na zjazde SZPB prijal nové stanovy a stal sa občianskym združením. Miestna organizácia na svojej výročnej členskej schôdzi odovzdala 4 svojim členom plakety Ministra obrany k 62. výročiu SNP. S finančnou podporou obecného úradu spolu so základnou školou zorganizovali pre starších žiakov zájazd do múzea SNP v Banskej Bystrici. Členovia organizácie sa tiež zúčastnili osláv výročí Dňa víťazstva a SNP pri Pomníku padlých poriadaných obcou. Pri oslavách výročia SNP na členskej schôdzi organizácia odovzdala medailu k 60. výročiu SNP starostovi obce Jánovi Laukovi, kontrolórovi obce Ing. Ferdinandovi Pirohovi a 4 členom organizácie. Predseda organizácie p. Čapčík o činnosti organizácie píše aj články do časopisu Bojovník.


Matrika.


Počet obyvateľov k 1.1.2006: 2121
Počet narodených detí: 22, z toho chlapcov 15 a dievčat 7
Počet zomrelých občanov: 26, z toho 15 mužov a 11 žien
Počet obyvateľov k 31.12.2006: 2102.autor : zdroj - kronika obce Lisková
dátum vloženia : 17.08.2007
počet prístupov: 4485


späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®