Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 22.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívKronika obce Lisková - rok 2002

Rok 2002 je pre našu obec významný - oslavuje totiž 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci.
Lisková vznikla na kráľovskom majetku už niekedy na prelome 12. a 13. storočia a nie je vylúčené, že ide o staršiu slovanskú osadu. Jej názov je odvodený od mena zakladateľa či prvého známeho majiteľa, zemana Liska - kráľovského služobníka. On bol pravdepodobne aj zakladateľom tunajšieho rodu zemanov.
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1252 v listine kráľa Bela IV., kde sa v rámci vymedzenia majetku Sliačov spomína aj susediaci chotár Liskovej, v listine uvedenej ako „Villa Lisk“.
Najstaršie pečatidlo pochádza z konca 17. storočia a je kópiou staršieho pečatidla zo 16. storočia. V barokovom štíte je na pažiti lemeš a kostolík a latinský rukopis SIGILLVM.PAGI.LISKOVA.
Keďže obec nemala svätca ako cirkevného patróna, do znaku si zvolila obraz kostolíka, ktorý bol po stáročia nepochybne jej dominantou. Motív lemeša mal vyjadrovať hlavné zamestnanie obyvateľov - poľnohospodárstvo. Celkovo bol pečatný obraz prispôsobený výroku „ora et labora“ (modli sa a pracuj).
Podľa tohto pečatidla je vyhotovený aj súčasný erb obce.

Celý rok 2002 sa nesie v znamení tohto krásneho jubilea. Už na začiatku roka bol vypracovaný celkový prehľad kultúrnych, športových a spoločenských podujatí a programov, ktoré sa organizovali pod hlavičkou 750. výročia.
Obecný úrad začal so zbieraním materiálov do knihy o Liskovej, ktorá by mala byť prierezom najstaršej histórie až po súčasnosť - prvé zmienky o obci, história vývoja obce, život obyvateľov, prírodné pamiatky, geografia, školstvo, šport, kultúra, zvyky,... teda vlastne obec ako taká v priebehu 750. - tych rokov.
Členmi redakčnej rady boli: Tibor Kubala - starosta obce, Jozef Čapčík, Mgr. Miloslav Slimák, Ľudmila Muríňová, Janka Tomková, Edita Forgáčová, PhDr. Peter Vítek, PhDr. Víťazoslav Struhár. Neskôr boli oslovení aj ďalší občania na spracovanie histórie - za jednotlivé spoločenské organizácie a združenia, za školstvo, divadlo a pod., aby kronika naozaj komplexne zahŕňala všetky oblasti.
Zároveň naďalej aktívne pracoval organizačný výbor poverený prípravou osláv.
Obec dala vyhotoviť tričká s erbom obce, diplomy a pamätné listy, ktoré sa potom venovali buď víťazom jednotlivých podujatí, alebo účastníkom.


Kultúrno spoločenské a športové podujatia


 • 9.2. sa uskutočnil III. reprezentačný ples Poľovníckeho združenia, ktorého sa zúčastnilo
  250 hostí
 • 24.2. Šachový oddiel OŠK usporiadal Okresný šachový turnaj detí a mládeže.
 • 9.3. Združenie saleziánskej mládeže usporiadali hokejbalový turnaj pre mládež.
 • 10.3. členky Jednoty dôchodcov, Červeného kríža a oddielu RTVŠ vynášali Murienu, čím zachovávajú tradičný ľudový zvyk vítania jari.
 • 16.3. Stolnotenisový oddiel OŠK usporiadal stolnotenisový turnaj.
 • 21.4. v areáli Športklubu kynologický klub usporiadal celoslovenskú súťaž bonitácie psov.
  Bolo to zaujímavé podujatie, ktoré sa v obci nevyskytuje často a preto ho navštívilo veľa divákov hlavne z radov detí a mládeže.
 • 17.4. sa v rímskokatolíckom kostole uskutočnil koncert súrodencov Jendruchovcov. Zúčastnilo sa ho okolo 250 občanov obce, na ktorých vystúpenie hlboko zapôsobilo.
 • 28.4. sme v sále kultúrneho domu usporiadali už tradičné posedenie s dôchodcami spojené s veľmi pekným kultúrnym programom detí MŠ a ZŠ. Podujatia sa zúčastnilo okolo 400 dôchodcov, z toho bolo 270 jubilantov. Všetkým bolo podané občerstvenie, jubilanti navyše dostali poukážku v hodnote 100,-Sk na ľubovoľný nákup.
 • 5.5. sa tiež v sále kultúrneho domu uskutočnila slávnostná besiedka pri príležitosti Dňa matiek. V kultúrnom programe v plnej sále pre všetky matky vystúpili deti z MŠ a ZŠ.
 • 7.5. sa pietnym aktom položenia venca k pomníku padlých začal VI. ročník Behu oslobodenia. Táto športová súťaž pre deti a mládež sa teší veľkej obľube a zúčastnilo sa ho asi 150 súťažiacich.
 • V mesiaci máj Slovenský zväz záhradkárov vyhlásil celoobecnú súťaž o najkrajšiu záhradku, ktorú potom v auguste vyhodnotili a víťazov odmenili vecnými cenami.
      I.miesto získala p. Imelda Nemčeková, č.d. 415
      II.miesto p. Vladimír Nemček, č.d. 570
      III.miesto p. Miroslav Kmeť, č.d. 508
      IV.miesto p. Viliam Hyravý č.d. 405
      V.miesto p. Ferdinand Švárny č.d. 419

  V rámci okresu Ružomberok získala I.miesto záhradka p. Jána Lauku, č.d. 690
 • 11.5. obec usporiadala hviezdicový výstup na Choč - vystupovalo sa z Liskovej, Lúčok a Valaskej Dubovej. Na vrchole Choča predniesli zástupcovia obce krátky príhovor účastníkom (ktorých bolo asi 150), oboznámili ich s históriou našej obce a odovzdali pamätné listy za výstup. Najmladší účastník výstupu mal 2 roky (Peťko Tomka), najstaršia 72 (Ľudmila Muríňová). Výstupu sa zúčastnilo veľa detí, ktoré mali z naháňačky a skrývačky pomedzi kosodrevinu veľkú radosť. Tú im nepokazil ani náhly prudký dážď a dole schádzali so spevom.
 • 19.5. sa v sále kultúrneho domu uskutočnila diskotéka pre deti a mládež spojená so súťažou o histórii našej obce. Podujatia sa zúčastnilo 170 detí a mládeže.
 • 25.5. Združenie saleziánskej mládeže usporiadali na detskom ihrisku minifutbalový turnaj za účasti 35 súťažiacich.
 • 27.- 29.5. do našej obce zavítalo 50 študentov lýcea z družobného mesta Wožniki.
  Ako program sme im pripravili turistický výlet do Demänovej, kde si pozreli Demänovskú aj Ľadovú jaskyňu a samozrejme navštívili termálne kúpaliská v Bešeňovej.
 • 21.6. Základná škola v Liskovej oslávila 50. rokov plnoorganizovaného školstva. Pri tejto príležitosti bola v dňoch
 • 17.- 22. 6.v škole inštalovaná výstavka zobrazujúca históriu a súčasnosť školstva.
 • 22.6. členky oddielu rekreačnej telesnej výchovy a športu pri OŠK usporiadali pre deti v areáli základnej školy športový deň. Podujatia sa zúčastnili aj deti zo ZŠ vo Wožnikách, ktoré boli pozvané na družobnú návštevu. Na záver pre všetkých podávali guláš.
  V tento deň tiež tenisový oddiel pri OŠK usporiadal tenisový turnaj na kurtoch v areáli Športklubu.
 • Koncom júna knihovníčka obce vyhodnotila čitateľskú súťaž vyhlásenú na začiatku školského roka a najaktívnejší čitatelia boli odmenení vecnými cenami.
 • 13.7. šachový oddiel pri OŠK usporiadal šachový turnaj v bleskovom šachu za účasti 46 hráčov, z ktorých 2 boli z Čiech, ostatní z liptovských a oravských klubov.
 • 20.7. sa v sále kultúrneho domu uskutočnil kvíz o Liskovej. Súťažili 4 družstvá po 5 súťažiacich a odpovedali na otázky z histórie aj súčasnosti našej obce a jej okolia. Otázky boli čerpané z pripravovanej knihy o Liskovej a niektoré boli pre divákov veľmi zaujímavé a poučné. Každé družstvo bolo odmenené vecnými cenami a večer pokračoval tanečnou zábavou. Podujatia sa zúčastnilo asi 300 účastníkov.
 • 21.7. futbalový oddiel OŠK usporiadal turnaj družobných miest, ktorého sa okrem iných družstiev zúčastnilo aj družstvo z českých Kravař. Podujatia sa zúčastnilo asi 250 hostí aj účastníkov. Po zápasoch mužstvá pohostili gulášom.
 • 27.-28.7. futbalový oddiel OŠK usporiadal mládežnícky futbalový turnaj družobných miest za účasti asi 300 hostí aj divákov.
 • 1.8. volejbalový oddiel OŠK v areáli Športklubu usporiadal volejbalový turnaj za účasti asi 60 hráčov.
 • Oslavy 750. výročia obce vyvrcholili v dňoch 23.-25.augusta a ich priebeh bol nasledovný:

  • 23.augusta podvečer vonku na tribúne v areáli Športkubu vystúpila hudobno zábavná skupina SENZUS so svojím programom. Po ich vystúpení pokračovala tanečná zábava, na ktorej hrala skupina Lúče. Pre návštevníkov bolo v stánkoch zabezpečené občerstvenie a zadarmo sa podával guláš. Zábava trvala do ranných hodín a podujatia sa zúčastnilo asi 500 návštevníkov.
  • 24. augusta dopoludnia miestna organizácia Jednoty dôchodcov usporiadala športový deň troch generácií (dôchodcovia, rodičia, deti).
   O 17,oo hodine sa v sále kultúrneho domu po pietnom akte položenia venca k Pomníku padlých pri príležitosti 58. výročia Slovenského národného povstania začalo slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktoré boli miestnym rozhlasom pozvaní všetci občania. Hlavným programom zastupiteľstva bolo oceňovanie občanov alebo rodákov z našej obce a to Pamätným listom alebo Čestným občianstvom obce. O každom bola prečítaná stručná charakteristika jeho práce a zásluh, za ktoré ocenenie dostáva. Po odovzdaní ocenení starostom obce Tiborom Kubalom odovzdával ceny za ÚV SZPB Bratislava gmjr. v.v. K. Schwarcz pri príležitosti osláv SNP. Sprievodne slovo celým programom mala kultúrna pracovníčka obce Edita Forgáčová.
   Medzi významných hostí patril aj rodák Mgr. Jaroslav Rezník - básnik, spisovateľ, scenárista, ktorý sa spoluobčanom prihovoril a poďakoval.
   Po odovzdaní cien v kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor Liptov z Ružomberka. Na záver boli všetci ocenení a hostia pozvaní na slávnostnú recepciu do kaviarne. Recepciu pripravili študenti Hotelovej a obchodnej školy Lipt. Mikuláš. O výzdobu sály a kaviarne sa
   postarali aranžérky tiež z tejto školy.

   Občania ocenení Pamätným listom:

   1. Ladislav DEMKO
   2. Jozef ČAPČÍK
   3. Mgr. Miloslav SLIMÁK
   4. Štefan ŠEFFER
   5. Fridrich JURGOŠ
   6. Edita KLUKOVÁ
   7. Anna MIŠATOVÁ
   8. Bibiana DEMKOVÁ
   9. Oľga SLIMÁKOVÁ
   10.
   11. Mária STEHUROVÁ
   12. Margita FORGÁČOVÁ
   13. Emília SRŠŇOVÁ
   14. Elena LUKÁČOVÁ
   15. Jozef ŠEFFER
   16. Ján ANTOL
   17. Štefan DVORSKÝ
   18. RNDr. Jaroslav TIMKO
   19. Alfonz KUBALA
   20. Jozef DEMKO
   21. Tibor KUBALA
   22. Jozef HANČÍK st.
   23. Ján LAUKO
   24. Ján ŠVÁRNY
   25. Jozef DVORSKÝ
   26. Ľudovít TENIAK
   27. Adalbert LUBELEC
   28. Alfréd FORGÁČ
   29. Ing. Ferdinand PIROH
   30. Štefan DURAJ
   31. Jaroslav PUDIŠ st.
   32. Adolf ŠVÁRNY
   33. Jozef KUBALA st.
   34. Ľudmila MURÍŇOVÁ
   35. Miloslav ŠVÁRNY
   36. Jozef ROŠTEK
   37. Pavol LAUKO
   38. Jozef BLAŠKO st.
   39. Milan VIHARA
   40. Albín MATULA
   41. Jozef LAJČIAK, in memoriam
   42. Emil BALÁŽ, in memoriam
   43. JUDr. Vladimír SLIMÁK, in memoriam
   44. Štefan DEMKO, in memoriam
   45. Adalbert HRABUŠAJ, in memoriam
   46. Štefan FORGÁČ, in memoriam
   47. MUDr. Vavro ŠROBÁR, in memoriam
   48. Marcel GULEJ, in memoriam
   49. František BOROŇ, in memoriam
   50. Štefan DURAJ, in memoriam
   51. Vdp. Viktor LOMPART, in memoriam
   52. Serafín PUDIŠ, in memoriam
   53. Marcel DVORSKÝ, in memoriam
   54. Mikuláš ŠEFFER, in memoriam
   55. Ferdinand PLECHÁŇ, in memoriam
   56. Juraj MARTINKA, in memoriam
   57. Viliam KUBALA, in memoriam
   58. Valter LAUKO, in memoriam
   59. Jozef GULEJ st., in memoriam
   60. Ing. Ľudovít ŠOLC, in memoriam
   61. Obecný športový klub Lisková
   62. Základná škola Lisková

   Čestné občianstvo obce získali:

   1. Ing. Jozef DVORSKÝ
   2. Mikuláš KAČALKA
   3. Mgr. Jaroslav REZNÍK
   4. Ing. Vladimír ŠVÁRNY
   5. MUDr. Ľubomír JURGOŠ
   6. Jozef GULEJ
   7. Elena HRKĽOVÁ
   8. Vdp. Rudolf VETRÍK
   9. Vdp. Vincent DORNÍK
   10. Vdp. Štefan PIECKA
   11. Mária SIROTOVÁ
   12. Eulália KUBALOVÁ
   13. Vincent MARETTA
   14. Ing. Ján CHOVANEC


   K Pamätnému listu v doskách boli priložené upomienkové balíčky od sponzora Texicom Ružomberok, kniha o obci vydaná k výročiu a peňažná odmena vo výške 1000,-Sk.

   K Čestnému občianstvu v doskách bola priložená krištáľová misa , plaketa s nápisom Čestný občan Obce Lisková s dátumom na drevenej podložke a kniha o Liskovej.

  • 25.augusta sa o 10,oo hodine začala slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole, ktorú celebroval zástupca biskupa Spišskej diecézy mons. Štefan Sečka.
   Po skončení svätej omše do kostola nastúpili členovia alegorického sprievodu:
   deti z MŠ v krojoch, členovia súboru Úsmev pri ZŠ v krojoch, zeman Lisk , 2 drábi, obecný bubeník, obecný hlásnik, krojované skupiny členiek Jednoty dôchodcov, v rovnošatách: členky Červeného kríža , Dobrovoľného požiarneho zboru so svojou zástavou, Poľovníckeho združenia , ktorí niesli na čečinou ozdobených nosidlách uloveného srnca a sprevádzala ich Devana (slovanská bohyňa lovu) na koni, občania obce oblečení v dobových sedliackych krojoch predstavujúci pôvodné obecné remeslá, mladí športovci v dresoch. Mládežníci v krojoch niesli obecné insígnie - erb obce, pečatidlo, obecnú zástavu, aby boli na nasledujúcej ekumenickej slávnosti posvätené. Obecné symboly posväcoval za katolícku cirkev zástupca biskupa mons. Štefan Sečka, miestny kňaz Mgr. Ing. Stanislav Culka, za evanjelickú cirkev zástupca biskupa východného dištriktu vdp. Vladimír Ferenčík a ružomberský kňaz Mgr. Martin Šefranko.
   Celý kostol bol slávnostne vyzdobený, slávnostné fanfáry zahrala dychová hudba Supranka z Ružomberka, ktorá potom hudobne sprevádzala celú slávnosť.
   Po skončení ekumenickej pobožnosti išiel alegorický sprievod obcou. Starosta obce, zástupcovia oboch cirkví a predstaviteľ zemana Liska sa viezli na vyzdobených kočoch.
   Po prejdení obce sa sprievod ukončil pred kultúrnym domom. Cirkevný spevokol zaspieval liptovské piesne a na záver starosta obce Tibor Kubala poďakoval všetkým členom sprievodu za ich účasť a predvedenie našej histórie hosťom osláv. Zároveň týmto dňom ukončil oslavy výročia obce. Pozvaní hostia išli na slávnostný obed do kaviarne v kultúrnom dome, obsluhovali a miestnosť vyzdobili tiež študenti Hotelovej a obchodnej školy v Lipt. Mikuláši. Hlavý organizátor alegorického sprievodu a ekumenickej slávnosti bol Ladislav Demko.
   Takmer - ako keby to bolo načasované - po zoradení alegorického sprievodu pred kostolom ponad obec preletela letka Bielych albatrosov, ktorá predvádzala svoje akrobacie na prebiehajúcom leteckom dni na letisku Aeroklubu Lisková. Ich akrobacie boli veľmi pôsobivé a sledované všetkými účastníkmi osláv.
   Sprievodným podujatím trojdenia osláv bola výstavka inštalovaná v materskej škole. Prezentovali sa na nej všetky spoločenské organizácie a združenia v obci prierezom svojej činnosti, svoju činnosť a práce vystavovali tiež materská a základná škola. Ich exponáty boli na chodbe a časti schodišťa.
   Hlavná časť výstavky bola v troch miestnostiach:
   V prvej si návštevníci mohli prezrieť históriu a historické zaujímavosti obce, obecné kroniky, pečatidlo, hasičskú zástavu, životopis významných rodákov (Dr. Vavro Šrobár, Mgr. Jaroslav Rezník), chránené prírodné pamiatky, fotografie exponátov z našej obce z Liptovského múzea. Druhá časť miestnosti bola venovaná histórii a súčasnosti cirkví a prvých škôl a učiteľov.
   V druhej miestnosti boli prezentované ukážky obecných remesiel - kováčstvo, včelárstvo, remenárstvo,... Z Liptovského múzea boli zapožičané exponáty zvierat a vtákov nachádzajúcich sa v našom regióne, nainštalovaný bol drevený voz na zvážania, vostrba so senom a rôzne iné drobné predmety z domácnosti na denné používanie. - akoby gazdovský dvor.
   Tretia miestnosť bola zariadená ako starodávna izba bežnej domácnosti v minulosti.
   Starodávna pec, na nej hrnce, okolo povešané varešky, naberačky, hrnčeky,... na bežné používanie. Vedľa stôl prestretý vyšívaným obrusom, taniere, drevené lyžice, krčah - už len sadnúť a jesť. V rohu ustlatá drevená posteľ, tkané koberce, detské chodítko, rôzne doplnky pre domácnosť, dobové obrazy,... Všetko pôsobilo, akoby majitelia domácnosti len pred chvíľou vyšli von a my sme sa preniesli o 100 rokov dozadu.
   Celá výstava bola esteticky na veľmi vysokej úrovni, celistvá a pôsobivá, na čom mali veľkú zásluhu Bibiana a Ladislav Demko, Klára Lukáčová, Milan Kubala a všetci občania, ktorí exponáty zapožičali. Výstavy si prezreli snáď všetci občania a obdivovali ju aj hostia osláv.
   Počas trvania expozície boli premietané aj videonoviny , ktoré zachytávali posledných 8 rokov zo života obce.


 • 9. a 11.11. sa na detskom ihrisku uskutočnil hokejbalový turnaj poriadaný Združením saleziánskej mládeže za účasti asi 60 detí a mládeže.
 • 7.12. miestny Červený kríž v spolupráci s Obecným úradom usporiadali pre deti a mládež na detskom ihrisku Mikuláša - rozdávanie mikulášskych balíčkov a vozenie na koči po obci. Zúčastnilo sa ho asi 200 detí a mládeže.
 • 19.12. základná škola pripravila v sále kultúrneho domu pre občanov Vianočnú besiedku, v ktorej sa predstavili pásmom vianočných zvykov, obyčají, ľudového folklóru a vianočných kolied. V programe vystupovali žiaci základnej školy a bolo sa na nich pozrieť asi 300 divákov.
 • 28.12. sme usporiadali prázdninovú jazdu detí na saniach ťahanými koňmi.
 • 27.-29.12. v sále kultúrneho domu Združenie saleziánskej mládeže usporiadali kurz spoločenských tancov pre deti a mládež.


  50. rokov plnoorganizovaného školstva

  V tomto roku základná škola oslávila 50.rokov plnoorganizovaného školstva.
  Medzníkom v rozvoji školstva - ktoré sa v obci datuje už od r.1551 (humanistická protestantská škola) sa stal 1.február 1952, kedy bola v obci zriadená stredná škola. Z ružomberských stredných škôl sa vrátili domov liskovskí žiaci ročníkov 6 - 8 (vtedy 1.-3. ročníka strednej školy, bývalej meštianky). Nastala intenzívna práca vo vyučovaní a v mimotriednej činnosti so žiakmi. V r.1952 bola založená pionierska skupina. Od r.1953 sa škola premenovala na Osemročnú strednú školu, od r.1960 to bola Základná deväťročná škola, od r.1978 Osemročná základná škola. V r. 1998 sa znovu zaviedol 9.ročník.
  Oslavy tohto výročia vyvrcholili 21.júna. V škole bola inštalovaná výstavka najlepších žiackych prác, prehľad histórie školstva a škôl v obci, získané diplomy, ocenenia, vecné ceny za rôzne súťaže, olympiády a pod. Celá škola aj okolitý areál boli vyzdobené plagátmi kresieb žiakov. Zo základnej školy išiel sprievod krojovaných detí, žiakov, rodičov, učiteľov a pozvaných hostí do sály kultúrneho domu, kde sa konala slávnostná akadémia. Po príhovoroch starostu obce Tibora Kubalu, riaditeľky materskej školy Antónie Hamackovej a riaditeľky základnej školy Mgr. Kataríny Nemčekovej v kultúrnom programe vystupovali deti z materskej a žiaci zo základnej školy. Po nich vystúpil zmiešaný spevokol zložený z mládežníckeho spevokolu Emanuel a z cirkevného spevokolu dospelých a predstavili sa krásnymi liptovskými piesňami. Slávnosti sa zúčastnili aj pozvaní družobný hostia z Wožník. Po slávnostnom programe bola diskotéka pre deti a neskôr zábava pre dospelých.
  Oslavy pokračovali na druhý deň športovým dňom pre deti a mládež vonku v areáli ZŠ, ktorého organizátorom bol oddiel RTVaŠ pri OŠK. Pre deti pripravili rôzne športové súťaže, ako preteky na kolobežkách, skok do diaľky, hod na cieľ, do diaľky, cyklokros, minifutbal, cvičenie aerobiku a pod. Pre všetkých mali pripravené občerstvenie a podávali guláš. Víťazi jednotlivých disciplín boli ocenení. Podujatia sa zúčastnili tiež žiaci z Wožník a celkove asi 150 detí.


  70. rokov športu v Liskovej

  Obecný športový klub (OŠK) v tomto roku oslávil 70 rokov histórie športového života v obce.
  V tomto období bolo potrebné mnoho zanietených dobrovoľníkov, ktorí obetovali svoj voľný čas v prospech vytvárania podmienok pre tých, ktorí svojimi športovými výkonmi hájili dobré meno našej obce.
  Založený športový klub prešiel mnohými fázami vývoja, čo sa prenášalo aj do názvu klubu až po ten dnešný OŠK.
  Najstaršiu históriu má futbalový oddiel, ktorý položil základy vzniku športového klubu pod názvom „Športový klub Lisková“ (ŠK Lisková)v r.1932. Finančným základom preň bol zisk
  z divadelných predstavení, príspevkov občanov aj zo zápasov. Z nich sa zakúpila športová výstroj hráčom.
  Športové dianie ustalo počas vojnových rokov. Po nich - v r.1948 sa mení názov klubu na ŠK Železničiar a neskôr na Telovýchovná jednota (TJ)Lokomotíva Lisková. Zveľadil sa areál, atletická dráha, postavil sa barák (obliekárne, umyváreň, sklad + byt hospodára).
  Začala sa práca s mládežou. TJ nadviazala družbu s futbalistami z Krakowa (Poľsko). Začiatkom 70-tych rokov bola postavená budova - dnešný Športklub (ubytovňa, reštaurácia, socálne zariadenie so sprchami) v akcii „Z“(zveľaďovanie).
  V r.1983 sa zrekonštruovala hlavná hracia plocha a začalo sa s výstavbou druhého ihriska.
  V povojnovom období sa mládež zaujímala aj o iné športy. Na prelome50-tych a 60-tych rokov sa pri drevenom baraku hrával ľadová hokej (klzisko si urobili sami hráči), neskôr tento šport zanikol.
  V r.1964 vznikol vzpieračský oddiel, po čase zanikol.
  V r.1972 vznikol turistický oddiel, no aj ten v polovici 80-tych rokov zanikol.
  V súčasnosti má OŠK 8 oddielov, v ktorých pôsobí 212 registrovaných aktívnych športovcov.
  Sú to nasledovné oddiely: futbalový - predsedom je Jozef Demko, šachový - predseda Ladislav Demko, stolnotenisový - predseda Fridrich Jurgoš, tenisový - predseda Jozef Demko, volejbalový - predseda Jozef Marušiak, lyžiarsky - predseda Pavol Mojš, oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu - predsedníčka Beata Štrbinová a kynologický klub - predseda Jozef Bukový.
  Prezidentom OŠK je Milan Vihara, viceprezident Jozef Demko a Ing. Ján Chovanec je hlavný sekretár klubu.
  Oslavy tohto výročia vyvrcholili 7.septembra slávnostnou akadémiou na Športklube s príhovormi prezidenta klubu p. Viharu a starostu obce p.Kubalu. Po nich nasledovalo oceňovanie najzaslúžilejších nielen športovcov, ale aj organizátorov a tých, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena liskovského športu. Program osláv pokračoval futbalovými zápasmi.
  Na záver sa všetkým predstavili folklórne súbory Sliačanček zo Sliačov a Úsmev v Liskovej.
  Po ich vystúpení bola tanečná zábava.


  65. rokov Červeného kríža

  V tomto jubilejnom roku oslavoval aj miestny spolok Červeného kríža 65. výročie svojho založenia. Pripravili stretnutie všetkých členov organizácie, dobrovoľných darcov krvi, zástupcov ústredného spolku ČK, prizvali aj starostu obce a občanov obce. Pri tejto slávnostnej príležitosti ocenili zaslúžilých členov a viacnásobných darcov krvi upomienkovým darčekom a diplomom za zásluhy. V príhovoroch riaditeľka ÚS ČK p.Petrufová a starosta obce T. Kubala poďakovali všetkým za ich zaslúžilú prácu a humánnu činnosť. P. Petrufová odovzdala predsedníčke MS ČK p. Praženicovej „Uznanie za aktívnu činnosť MS ČK v Liskovej.“


  Evanjelický zborový dom v Liskovej

  Podľa rozhodnutia presbyterstva evanjelickej cirkvi v Ružomberku zo dňa 12.2.1996 liskovskí evanjelici zrekonštruovali (prestavali) bývalú ev.a.v. ľudovú školu.
  Budova bude slúžiť ako evanjelický zborový dom.
  Evanjelická cirkev v Ružomberku preinvestovala pri jej prestavbe viac ako 800 tisíc korún, liskovskí evanjelici odpracovali najmä v rokoch 2001-2002 6500 brigádnických hodín.
  V organizačnej a manuálnej práci sa najviac angažoval zborový kurátor Ľudovít Teniak, Emil Baláž, veľa hodín odpracovali Gustáv Macko, Peter Králik st., Štefan Duraj, Slavomír Lukáč, Vladimír Kankríni, Dušan Šlauka, Vlastislav Lukáč, Ján Lukáč Páleník ml., Dušan Lukač Britva, Jaroslav Murina, Ján Tomčík, Milan Macko Kováč, Jaroslav Macko a ďalší.
  Dejiny liskovských evanjelikov (1550 – 2002)
  V auguste 2002 vydal Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Ružomberku knihu Dejiny liskovských evanjelikov (1550 – 2002). Kniha vyšla pri príležitosti 750. výročia obce Lisková a pri dokončení renovácie bývalej Evanjelickej a.v. ľudovej školy a jej adaptácie na evanjelický zborový dom. Dejiny liskovských evanjelikov do knižnej podoby spracovala učiteľka Ľudmila Muríňová, rodená Hrnčiarová podľa dostupných historických prameňov v spolupráci so zborovým farárom Martinom Šefrankom, historikom PhDr. Karolom Dzuriakom a liskovskými evanjelikmi.
  Pamätná tabuľa
  13.9.2002 bola na budovu Evanjelického zborového domu v Liskovej inštalovaná pamätná tabuľa na počesť bývalého správcu školy Ľudovíta Šolca, kultúrneho pracovníka, režiséra, včelára, pestovateľa ovocných stromov, ilegálneho bojovníka v SNP, ktorý aktívne pôsobil v Liskovej vyše 50 rokov.
  Pamätnú tabuľu s textom: „V tejto budove sídlila v rokoch 1909 – 1945 ev. a.v. ľudová škola. V rokoch 1909 – 1941 v nej vyučoval učiteľ a vlastenec Ľudovít Šolc (1882-1973). Navrhol Ing. arch. Rastislav Gromnica.“ Tabuľu vyhotovil liskovský kamenár Anton Vierik, liskovskí evanjelici na ňu vyzbierali 8898 Sk.
  Ďakovné služby Božie.
  15.9.2002 o 10,oo hodine sa konali v Evanjelickom kostole v Ružomberku ďakovné služby Božie pri dokončení renovácie Evanjelického zborového domu v Liskovej. Kázal biskup Východného dištriktu Igor Mišina, liturgoval senior Liptovsko – oravského seniorátu Vladimír Ferenčík a zborový farár Martin Šefranko. Históriu evanjelikov a ev.a.v. ľudovej školy v Liskovej priblížil historik – presbyter PhDr. Karol Dzuriak. Vystupoval spevokol a mládež. Na službách Božích poďakoval všetkým, ktorí prácou alebo finančne prispeli k renovácii zborového domu. Zablahoželali k 75. narodeninám zborovému kurátorovi Ľudovítovi Teniakovi, ktorý práce organizoval.
  Poďakovali autorke publikácie Dejiny liskovských evanjelikov (1550-2002) Ľudmile Muríňovej a sponzorom, ktorí podporili vydanie tejto knihy: Nadácii J.A.Komenského zastúpeného jej správcom doc. Ivanom Gantnerom, cirkevnému dozorcovi Ing. Jánovi Pacigovi, firme ELBH Slovakia zastúpenú konateľom Ing. Jozefom Rezníkom a Poľnohospodárskemu družstvu Ludrová zastúpenú jeho predsedom Ing. Fridrichom Turzom.
  Po službách Božích sa pozvaní hostia a presbyteri zúčastnili slávnostného obeda v kultúrnom dome Lisková.
  Posvätenie zborového domu.
  15.septebmra 2002 o 15,oo hodine sa uskutočnila posviacka Evanjelického zborového domu v Liskovej. Prítomných, ktorí zaplnili zborovú sieň i nádvorie privítal zborový kurátor Ľudovít Teniak. K slávnostnému zhromaždeniu sa prihovoril dôstojný pán biskup Igor Mišina. Vzácnych hostí pozdravili dievčatá kyticami kvetov.
  Posväcujúcu kázeň predniesol, zborový dom požehnal a posvätil vznešený pán senior Vladimír Ferenčík. Liturgovali dôstojný pán biskup Igor Mišina a zborový farár Martin Šefranko. Spieval zborový spevokol pod vedením profesorky – kantorky Oľgy Brunckovej.
  Zhromaždenie pozdravil liskovský rímsko katolícky kňaz Mgr. Ing. Stanislav Culka, starosta obce Tibor Kubala a primátor mesta RužomberokJUDr. Juraj Čech.
  Presbyter Ing. Miroslav Lukáč vyhodnotil postup stavebných prác pri renovácii zborového domu. p.Ema Almanová poďakovala v mene liskovských evanjelikov p.Ľudovítovi Teniakovi a Ľudmile Muríňovej.
  Odhalenie pamätnej tabule.
  Slávnosť pokračovala na ulici pred ev. zborovým domom, kde sa všetci prítomní zúčastnili slávnostného odhalenia pamätnej tabule učiteľovi Ľudovítovi Šolcovi. Slávnostný prejav predniesla Ľ.Muríňová, bývalá dlhoročná zástupkyňa riaditeľa Základnej školy v Liskovej. V úvode venovala spomienku učiteľom, ktorí v minulosti roky úspešne pôsobili v Liskovej v protestantskej škole, v rímsko katolíckej a evanjelickej a.v. ľudovej škole. Vyzdvihla účinkovanie správcu ev. a.v. v ľudovej škole Ľudovíta Šolca, ktorý vynikal v prácach školských, cirkevných, kultúrno osvetovej činnosti v obci, s celou rodinou v ilegálnom odboji počas Slovenského národného povstania. Bol a je vzorom ako výborný dedinský učiteľ a vlastenec.
  Pamätnú tabuľu po príhovore odhalil dôstojný pán biskup Igor Mišina. Zborový spevokol zaspieval pieseň Hojže, Bože, jak to bolí, keď sa junač roztratí ...
  Slávnosť ukončil p. biskup Áronovským požehnaním a spevokol piesňou Hrad pevný je Pán Boh náš...
  Na slávnosti boli prítomní už menovaní hostia, sponzori s manželkami, vnučka Ľ.Šolca p. Viera Stanková s pravnúčatmi, spisovateľ Mgr. Jaroslav Rezník, historik PhDr. Karol Dzuriak, zborový dozorca Ladislav Zvara, presbyteri ev. cirkevného zboru v Ružomberku, evanjelici z Ružomberka a okolia a liskovskí občania.
  Prejaviť úctu a vzdať česť pamiatke Ľudovíta Šolca prišlo 24 učiteľov, učiteliek a riaditeľov bývalých i súčasných – liskovských rodákov.
  Výstava.
  Slávnostnú atmosféru podujatia podporila vlajková a kvetinová výzdoba okolia. V spolupráci s obecným úradom s p. J.Tomkovou a M.Kubalom bola inštalovaná výstava – história evanjelickej cirkvi, škôl v Liskovej, dejiny, historické a prírodné pamiatky obce a iné.
  Pre nepriaznivé počasie boli panely vystavené v peknom prostredí na podstení pod širokým odkvapom susedných dreveníc oproti zborovému domu. Výstavu pripravili Ľudmila Muríňová s dcérou Elenou Muríňovou.
  Organizátori, zbierka.
  Celá slávnosť mala vysokú náboženskú a spoločenskú úroveň, o čo sa zaslúžil predovšetkým
  zborový farár Martin Šefranko.
  Prípravy na posviacku, zbierku, výzdobu, pohostenie organizovali a zabezpečovali presbyterky Viera Murinová s manželom Rudolfom, Oľga Lukáčová s manželom Vlastom, Štefánia Murinová , pomáhali Alena Mrnčová, Jozef Murina, Ema Almanová, Alena Hlavatá, Svetlana Potocká, Lenka Murinová, Alena Králiková, Viera Beňová, Anna Teniaková, Božena Durajová, Jarmila Olejníková, Mária Milanová, Viera Plávnková a mnoho ďalších cirkevníkov.
  Liskovskí evanjelici prispeli na výdavky spojené s dokončovacími prácami a posviackou ev. zborového domu sumou 30100 Sk. Skromným dielom prispeli k vydarenej slávnosti svojou prácou, finančnými či vecnými darmi takmer všetci liskovskí a mnohí ružomberskí evanjelici.

  Spracovala: Ľudmila Muríňová


  Rôzne

  27.marca priletel na komín materskej školy bocian, 5.apríla priletela bocianica. Mláďatá nemali žiadne, pretože im zamrzli vajíčka.

  12.mája sa uskutočnilo I. sväté prijímanie, zúčastnilo sa ho 26 prvoprijímajúcich detí.

  23.júna sa uskutočnila primičná slávnosť nášho rodáka Ľubomíra Makovického.
  Narodil sa , teológiu študoval v Bratislave.
  Za rímskokatolíckeho kňaza bol vysvätený dňa

  30.júna v rímskokatolíckom kostole prijalo sviatosť birmovania 102 birmovancov (98 z Liskovej a 4 z iných obcí).

  V mesiaci jún bola vyasfaltovaná Pribinova ulica. Asfaltovanie bolo po predchádzajúcej rekonštrukcii železničného priecestia na jedno aj dvojkoľajovej trati. Pri kultúrnom dome sa vyznačil odstavný pruh pre autobus.
  V auguste boli osadené v celej obci orientačné tabule so smermi a názvami ulíc.

  2.septembra sa začal školský rok 2002/2003. Do prvého ročníka nastúpilo 22 prvákov, celkový počet žiakov v základnej škole je 212.

  Od septembra sa začalo s rekonštrukciou budovy železničnej stanice: prekladala sa strecha, okná, budovu vymaľovali, obložili kabrincami, na podlahu položili novú dlažbu do čakárne aj
  okolo celej budovy. Od chodníka na Pribinovej ulici urobili prístupový chodník ku stanici zo zámkovej dlažby.

  20.-21.septembra sa konali voľby do Národnej rady SR. Volebná miestnosť bola v sále kultúrneho domu, vytvorené boli 2 okrsky. Z celkového počtu 1660 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 1315, čo predstavuje 77,41%.
  V obci najviac hlasov získalo Hnutie za demokratické Slovensko (262 hlasov), Kresťansko demokratické hnutie ( 241) a Slovenská národná strana (176 hlasov).

  Komunálne voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva sa uskutočnili v dňoch 6.-7.decembra taktiež v sále kultúrneho domu.
  Volieb sa z celkového počtu 1674 oprávnených voličov zúčastnilo 1150, čo je 68,70%.
  Za starostu obce bol zvolený Ján Lauko, za poslancov obecného zastupiteľstva: Jozef Demko, Štefan Blaško, Ing. Jozef Murina, RNDr. Jaroslav Timko, PaedDr. Mojmír Šrobár,
  Ing. Jaroslav Pudiš, Pavol Kubala, Ing. Miloš Lesák, Fridrich Jurgoš.
  Za zástupcu starostu bol schválený Pavol Kubala, hlavný kontrolór obce Ing. Ferdinand Piroh.

  10.10 vo veku 90 rokov zomrel pán Jozef Piecka, ktorý v rokoch 1970 - 1976 v obci pôsobil vo funkcii predsedu Miestneho národného výboru.

  10.12. dal obecný úrad pred materskú školu postaviť vianočný stromček ozdobený farebnými žiarovkami.

  14.12. sa v telocvični základnej školy uskutočnila burza vyradeného inventárneho majetku Obce ( z obecného úradu, z materskej a základnej školy ). Občania si mohli tieto veci zakúpiť za symbolické ceny a Obec sa zbavila prebytočných, nepoužívaných, niekedy aj zastaralých vecí a prístrojov.


  Výkyvy počasia

  Nový rok bol prekrásny, bolo toľko snehu, ako už desiatky rokov nie. Už na Katarínu v r. 2001 napadalo hodne snehu a trvale sa počasie udržiavalo na bode pod nulou, takže sneh sa nestopil. Tento ostal až do 21. januára, kedy nastal odmäk. 25. januára už pršalo. Napriek tomu, že bolo veľmi veľa snehu, topil sa postupne a aj keď sme mali obavy, neboli žiadne záplavy.
  Medzi sviatkami sme pozorovali na túto dobu nezvyčajný jav - po dve noci sa blýskalo.

  Asi od 3. do 23. marca bolo na toto obdobie veľmi teplé počasie s teplotami okolo 16 stupňov.
  7.októbra zasnežilo okolité hory vrátane Choča.
  28.októbra po celý deň aj noc na celom Slovensku dul silný vietor ohlasovaný aj
  meteorológmi, jeho rýchlosť dosahovala 120 - 150 km/hod. Vietor v obci nenarobil väčšie škody okrem poškodenia elektrického vedenia.

  Nezamestnaní občania

  V tomto roku Obec zamestnala 29 nezamestnaných občanov evidovaných na úrade práce na dobu 2 až 6 mesiacov. Zamestnala ich na verejnoprospešné práce v obci, na čistenie a údržbu potokov, čistenie a úpravu verejných priestranstiev, zelene, pri úprave divokých skládok, pomáhali pri organizačných prácach k oslavám obce, vymaľovali budovy obecného úradu, knižnice, požiarnej zbrojnice a dolné triedy a chodby v materskej škole. Pomoc starším občanom poskytovalo 11 opatrovateliek. Od Úradu práce bola na týchto pracovníkov refundovaná mzda.


  Zmena legislatívy

  Od 1.januára prešli pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky na základe zákona č. 416/2001 Z.z.
  Na našu obec podľa tohto zákona prešla pôsobnosť:
  Od 1.1.2002: - zákon č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve (prenesená pôsobnosť)
  - zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách (vznikol matričný úrad)
  - zákon č. 287/1994 o ochrane prírody (prenesená pôsobnosť)
  - úsek regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

  od 1.7.2002: - zákon č. 195/1998 o sociálnej pomoci
  - zákon č. 29/1984 Zb. školský zákon, zákon č. 542/1990 Zb. o štátnej
  správe v školstve
  - zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre (prenesená pôsobnosť)
  - zákon č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

  od r.2003 prejde do pôsobnosti obce zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.


  Investičná výstavba

  V tomto roku sa opravila štátna cesta na Pribinovej ulici (nový asfaltový povrch + dopravné vyznačenia) s celkovými nákladmi okolo 700 tisíc Sk (hradené Slovenskou správou ciest), obec vybudovala obrubníky v hodnote 98 tisíc Sk.
  V areáli základnej školy sa dobudoval vonkajší viacúčelový športový areál (bežecká a atletická dráha, futbalové ihrisko, doskočisko,...) a celkové náklady predstavovali 900 tisíc Sk.
  Dobudovala sa prípojka na plyn a kanalizáciu do budovy Športklubu a na to sa vynaložili finančné prostriedky vo výške 349 tisíc Sk.
  V miestnom cintoríne sa ešte dobudovali chodníky na najfrekventovanejších častiach zo zámkovej dlažby v hodnote 81 tisíc Sk.
  V materskej škole sa urobila generálna oprava plynového kúrenia, nakoľko vtedajšie kotle boli už v havarijnom stave. Oprava stála 276 tisíc Sk.
  Keďže od 1.7.2002 Obec Lisková prevzala do svojej správy Materskú školu, školskú jedáleň pri materskej škole, obec poskytuje aj im finančné prostriedky . Základná škola je samostatný
  právny subjekt - tej sa cez obec poskytujú finančné prostriedky na tovary, služby, mzdy a odvody.

  Ďalej obec vynaložila finančné prostriedky na opravy a údržby ciest, ochranu životného prostredia, vývoz a uskladnenie tuhého komunálneho odpadu likvidáciu čiernych skládok, na verejné osvetlenie, údržbu cintorína a Domu smútku a služby s tým spojené a rôzne iné.

  Na činnosť spoločenským organizáciám a združeniam boli z rozpočtu obce poskytnuté finančné prostriedky vo výške 137 tisíc Sk, pre cirkvi 15 tisíc Sk.
  V rámci Programu ochrany a podpory detí a mládeže bolo na podané projekty (práca s deťmi a mládežou - podujatia pre nich) poskytnutých 21 tisíc Sk.
  Ďalej Obec prispieva na stravovanie v jedálňach deťom v materskej a základnej škole po 7,-Sk na obed, dôchodcom na stravné lístky prispieva sumou 15,-Sk na lístok.


  M a t r i k a

  Počet obyvateľov k 1.1.2002: 2111
  Deti narodené v priebehu roka: chlapcov: 11
  dievčat: 9
  Počet zomrelých občanov: 26 ( 13 mužov a 13 žien)
  Počet obyvateľov k 31.12.2002: 2114


  autor : zdroj - kronika obce Lisková
  dátum vloženia : 16.01.2006
  počet prístupov: 12034späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®